W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy Kaczory o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 68, 69, 73, 123, 124, 126, 137 i 408 w obrębie Krzewina

26.07.2019

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081,
z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory zawiadamia strony postępowania o wydanym dnia 26.07.2019 r. postanowieniu, którego treść podaję niżej.

Doręczenie ww. postanowienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Kaczory, dnia 26.07.2019 r.

GP.6220.5.2019

Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a., oraz art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) dalej ustawy ooś, w związku z § 3 ust. 1 pkt 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku KW SOLAR VII Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87,
00-844 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Dominika Sosińskiego

Wójt Gminy Kaczory

po zapoznaniu się z:

 1. Opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile znak ON.NS. 452.1.4.20.2019 z dnia 24.05.2019 r.
 2. Opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-IV. 4220.591.2019.DG.1 z dnia 04.06.2019 r.
 3. Opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy znak BD.RZŚ.435.273.2019.KZ.2 z dnia 28.06.2019 r.

postanawia

 1. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 68, 69, 73, 123, 124, 126, 137 i 408 w obrębie Krzewina, gmina Kaczory.
 2. Wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków dotyczących realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
  1. zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej;
  2.  wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 20 cm przerwy między ogrodzeniem, a gruntem;
  3. na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów;
  4. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić w okresie od 1 do 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego;
  5. panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.
  6. zastosować transformator żywiczy – suchy; w przypadku zastosowania transformatora olejowego, wyposażyć go w misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej;
  7. ewentualne mycie paneli prowadzić z wykorzystaniem czystej wody, bez użycia środków chemicznych;
  8. przed realizacją planowanej inwestycji ustalić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne
  9. w rejonie inwestycji;
  10. zaplecza budowy wraz z miejscami postoju dla maszyn budowlanych i sprzętu transportowego oraz magazynowania substancji chemicznych, paliw, odpadów bądź innych materiałów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, zorganizować na terenie utwardzonym i posiadającym uszczelnioną powierzchnię;
  11. zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
  12. w trakcie realizacji bądź likwidacji planowane przedsięwzięcie wyposażyć w przenośne toalety, posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe;

Uzasadnienie

W dniu 15.04.2019 r. Pan Dominik Sosiński w imieniu spółki KW SOLAR Sp. z o.o.,
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa zwrócił się do Wójta Gminy Kaczory z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 68, 69, 73, 123, 124, 126, 137 i 408 w obrębie Krzewina, gmina Kaczory. Do wniosku załączono m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną w czterech egzemplarzach wraz z elektronicznym zapisem na informatycznych nośnikach danych.

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może zostać stwierdzony.

Wójt Gminy Kaczory w dniu 16.05.2019 r., na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej k.p.a., zawiadomił strony o wszczęciu postepowania w przedmiotowej sprawie, a także o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków. Wobec faktu, iż liczba stron postępowania przekracza 20, organ zawiadamiał strony o swoich czynnościach zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dalej ustawy ooś, w trybie 49 k.p.a. Wszystkie zawiadomienia były wywieszane na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory oraz sołectwa Krzewina, a także zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory.

Jednocześnie, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Kaczory pismem znak GP.6220.5.2019 z dnia 16.05.2019 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji. O wystąpieniu do właściwych w sprawie organów, Wojt Gminy Kaczory poinformował strony obwieszczeniem z dnia 16.05.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile w dniu 24.05.2019 r. wydał opinię sanitarną znak ON.NS.452.1.4.20.2019, w której odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 68, 69, 73, 123, 124, 126, 137 i 408 w obrębie Krzewina.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 04.06.2019 r. pismem znak WOO-IV.4220.591.2019.DG.1 również wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przy czym wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

 1. w przypadku zastosowania transformatora olejowego,wyposażyć go w misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej;
 2. w przypadku konieczności mycia paneli wykorzystywać do tego celu wyłącznie wodę, bez użycia detergentów;
 3. zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej;
 4. wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 20 cm przerwy między ogrodzeniem, a gruntem;
 5. na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów;
 6. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić w okresie od 1 do 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego;
 7. panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi.

W dniu 31.05.2019 r. do Urzędu Gminy Kaczory wpłynęło pismo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy znak BD.RZŚ.435.273.2019.KZ wzywające do przekazania w terminie 30 dni od daty otrzymania ww. pisma, wyjaśnień informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie:

 1. Ponownego przeanalizowania lokalizacji przedsięwzięcia względem jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) oraz opisanie wpływu inwestycji na ten element środowiska.
 2. Wskazania lokalizacji planowanego przedsięwzięcia względem:
  1. głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) wraz z oceną oddziaływania planowanegoprzedsięwzięcia na ten element środowiska;
  2. stref ochronnych ujęć wód umiejscowionych w pobliżu planowanej inwestycji (jeśli występują);
  3. obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.).
 3. Przedłożenie informacji, czy w związku z planowanym przedsięwzięciem planuje się organizację zaplecza budowy, parkowanie, tankowanie, serwisowanie maszyn i pojazdów na terenie planowanej inwestycji z przedstawieniem zabezpieczeń środowiska gruntowo-wodnego (np. utwardzenie i uszczelnienie powierzchni, pojemniki na substancje chemiczne i odpady itp.).
 4. Informacji o działaniach w przypadku awaryjnych wycieków substancji eksploatacyjnych (np. paliwa) z używanych maszyn budowlanych, samochodów i zaplanowaniu sorbentów.
 5. Sposobu zagospodarowania ścieków bytowych na etapie budowy oraz rozbiórki inwestycji.
 6. Sposobu dostarczenia wody na cele bytowe na etapie budowy, eksploatacji i rozbiórki inwestycji.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Kaczory, pismem z dnia 05.06.2019 r., zwrócił się do inwestora o przekazanie stosownych wyjaśnień. W odpowiedzi, inwestor w dniu 14.06.2019 r. przesłał do tutejszego urzędu pismo zawierające wyjaśnienia treści karty informacyjnej przedsięwzięcia, które następnie, w dniu 18.06.2019 r., Wójt Gminy Kaczory przesłał Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy czyniąc zadość wezwaniu. Wobec powyższego, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy w dniu 28.06.2019 r. pismem znak BD.RZŚ.435.273.2019.KZ.2 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko, jednocześnie wskazując na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków
i wymagań:

 1. przed realizacją planowanej inwestycji ustalić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takich jak m.in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji;
 2. zaplecza budowy wraz z miejscami postoju dla maszyn budowlanych i sprzętu transportowego oraz magazynowania substancji chemicznych, paliw, odpadów bądź innych materiałów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, zorganizować na terenie utwardzonym i posiadającym uszczelnioną powierzchnię;
 3. mycie paneli prowadzić z wykorzystaniem czystej wody, bez użycia środków chemicznych;
 4. zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
 5. w trakcie realizacji bądź likwidacji planowane przedsięwzięcie wyposażyć w przenośne toalety, posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe;
 6. należy zastosować transformator żywiczy suchy.

Planowane przedsięwzięcie ma zostać zlokalizowane na terenie działek o numerach ewidencyjnych 68, 69, 73, 123, 124, 126, 137 i 408 w obrębie Krzewina, w gminie Kaczory. Realizację inwestycji przewidziano na całej powierzchni działek nr 68 (ok. 3,15 ha), 69 (ok. 0,6 ha), 73 (ok. 0,71 ha) i 124 (ok. 2,7 ha) oraz na części działek nr 126 (ok. 2,5 ha), 137 (ok. 1,3 ha) i 408 (ok. 2,7 ha), na obszarze o łącznej powierzchni ok. 13,66 ha. Grunty, na których ma zostać zrealizowana inwestycja to grunty orne (RIVa, RIVb, RV) i pastwiska (PsIV, PsV). Teren inwestycji graniczy z terenami użytkowanymi rolniczo. Na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do
9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewiduje się montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych, montaż kontenerowej stacji transformatorowej, realizację drogi dojazdowej do stacji transformatorowej, przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych, montaż światłowodowej infrastruktury telekomunikacyjnej dającej możliwość zdalnej kontroli parametrów elektrowni oraz zamontowanie ogrodzenia wraz z monitoringiem wizyjnym. Instalacja składać się będzie z paneli PV montowanych na aluminiowych bądź stalowych stelażach montowanych z pomocą kotew wbijanych w ziemię, bądź montowanych do prefabrykowanych fundamentów wcześniej kotwionych w ziemi. Stelaże pod montaż paneli, będą realizowane jako stałe, bądź jako instalacje śledzące ruch słońca. Wytwarzany przez panele słoneczne prąd elektryczny o napięciu stałym przekształcany będzie przez inwertery w prąd zmienny, oddawany następnie do sieci energetycznej. Wygenerowana energia elektryczna dostarczana będzie do sieci energetycznej koncernu energetycznego poprzez stację transformatorową oraz linię kablową SN. Przewiduje się wykorzystanie paneli fotowoltaicznych w liczbie 45 000 sztuk (w zależności od mocy użytych paneli), przy czym moc pojedynczego modułu wyniesie od 200 Wp do 900 Wp. W ramach inwestycji przewiduje się zastosowanie transformatora żywiczego – suchego.

Nie przewiduje się wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Elektrownia fotowoltaiczna w trakcie swojej eksploatacji nie będzie źródłem emisji substancji do środowiska.
W fazie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się niezorganizowaną emisję spalin z placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

Źródłem emisji hałasu będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Budowa elektrowni, według treści karty informacyjnej przedsięwzięcia ma potrwać około miesiąca. Uciążliwości będą miały charakter czasowy i lokalny. Wykorzystane zostaną elementy przygotowane do montażu, co ma na celu zminimalizowanie hałasu. W trakcie budowy wykorzystane będą kafary, płyty wibracyjne, wózki widłowe oraz dźwigi. Sprzęt budowlany będzie pracował w porze dziennej między 6.00 a 22.00. Transformator żywiczny o mocy do 9000 kVA, mogący być potencjalnym źródłem hałasu, będzie znajdował się w budynku planowanej stacji transformatorowej, w znacznej odległości od terenów chronionych akustycznie. Ewentualne generowanie hałasu może występować w bardzo niskim stopniu okresowo w wyniku prowadzenia prac serwisowych. Nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych
w przepisach szczegółowych. Farma fotowoltaiczna nie będzie również stanowiła źródła promieniowania elektroenergetycznego mającego jakikolwiek wpływ na otaczające środowisko oraz ludzi.

Według treści karty informacyjnej przedsięwzięcia, w związku z realizacją, eksploatacja
i likwidacją przedsięwzięcia nie nastąpi negatywne oddziaływanie na Jednolite Części Wód Podziemnych i Jednolite Części Wód Powierzchniowych. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę. Mycie paneli fotowoltaicznych będzie przeprowadzane wyłącznie przy użyciu czystej wody, doprowadzonej na teren inwestycji
w beczkowozach, bez stosowania detergentów lub za pomocą obrotowych szczotek montowanych
w prowadnicach wzdłuż paneli bez użycia wody.

Nie przewiduje się występowania znacznej ilości odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych.
W fazie realizacji powstawać będą głównie odpady budowlane. Podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia ewentualne odpady powstawać będą z prac serwisowych. Odpady te nie będą magazynowane na terenie przedsięwzięcia, będąc na bieżąco przekazywanymi do dalszego zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom. Kontenerowa stacja transformatorowa zostanie zabezpieczona przed ewentualnymi wyciekami. Nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne.

Prace ziemne odbywać się będą poza sezonem lęgowym ptaków (między początkiem marca a końcem lipca). Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia oraz jego charakter, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną. Inwestycja nie wpłynie także na obszary chronione, nie spowoduje utraty
i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na ciągłość korytarzy ekologicznych i funkcję ekosystemu.

W związku z realizacją oraz eksploatacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia poważnych awarii przemysłowych lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Realizacja inwestycji nie wpłynie także na zmianę klimatu. Przedsięwzięcie nie jest położone na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne.

Oddziaływanie inwestycji zamyka się w graniach działki objętej wnioskiem. W bezpośredniej bliskości wnioskodawca planuje budowę dwóch innych elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 9 MW, a także farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW. Uwzględniając charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zdaniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu po przeanalizowaniu zasięgu, wielkości
i złożoności oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami, uznał, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska
i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile uznał, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko w żadnym z jego elementów.  Każdy z organów opiniujących stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

Wójt Gminy Kaczory

Brunon Wolski /-/

 

Otrzymują:

Dominik Sosiński

KW Solar VII Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 231
85-438 Bydgoszcz

 1. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.
 2. Aa.

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
  ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79
  60-529 Poznań
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile
  Al. Wojska Polskiego 43
  60-920 Piła
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy
  Al. Adama Mickiewicza 15
  85-071 Bydgoszcz
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2022 12:11 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Kaczory o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 68, 69, 73, 123, 124, 126, 137 i 408 w obrębie Krzewina 1.0 24.11.2022 12:11 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}