W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy Kaczory o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Polskiej Energii Odnawialnej Sp. z o.o. ul. Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej "Śmiłowo" o mocy do 35 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o numerach ewidencyjnych 200/1, 201, 202, 203, 204, obręb Śmiłowo, gmina Kaczory

27.10.2020

WÓJT GMINY KACZORY
Kaczory, dnia 27.10.2020 r.
GP.6220.8.2020

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory

zawiadamia strony postępowania

o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Polskiej Energii Odnawialnej Sp. z o.o. ul. Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej „Śmiłowo” o mocy do 35 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o numerach ewidencyjnych 200/1, 201, 202, 203, 204, obręb Śmiłowo, gmina Kaczory.

Informuje się o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 67 28-42-371 wew. 27). Uwagi i wnioski można składać w siedzibie urzędu (do skrzynki podawczej ustawionej przy wejściu do budynku), drogą pocztową lub elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@kaczory.com.pl. Jednocześnie, na podstawie przepisu art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy może nastąpić również za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny wskazany przez stronę.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Kaczory.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 4 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Kaczory wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wobec powyższego, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii.

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości w dniu 27.10.2020 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory oraz sołectwa w Śmiłowie, na okres 14 dni. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2022 11:13 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Kaczory o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Polskiej Energii Odnawialnej Sp. z o.o. ul. Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej "Śmiłowo" o mocy do 35 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach o numerach ewidencyjnych 200/1, 201, 202, 203, 204, obręb Śmiłowo, gmina Kaczory 1.0 24.11.2022 11:13 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}