W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie Wójta Gminy Kaczory - budowa zespołu budynków przechowalni, sortowni wraz z przetwórnią owoców, magazynu, stacji transformatorowej oraz parkingów, placów manewrowych, dróg dojazdowych wraz z niezbędną infrastrukturą w Jeziorkach

28.08.2018

WÓJT GMINY KACZORY
Kaczory, dnia 27.08.2018 r.
GP.6220.2.2017

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.), w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile z dnia 7 maja 2018 r. uchylającą decyzję Wójta Gminy Kaczory znak GP.6220.2.2017 z dnia 21 marca 2017 r. oraz wnioskiem SDN Sp. z o.o. (w chwili złożenia wniosku Sady Dolina Noteci Sp. z o.o.), Śmiłowo, ul. Pilska 48, 64-810 Kaczory o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków przechowalni, sortowni wraz z przetwórnią owoców, magazynu, stacji transformatorowej oraz parkingów, placów manewrowych, dróg dojazdowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 157/13, 157/31 (przed podziałem działka nr 157/15), 157/16, 157/17, 157/18, 157/19, 157/20, 157/21, 157/33 (przed podziałem działka nr 157/22, następnie działka nr 157/28), obręb Jeziorki, gmina Kaczory zawiadamiam strony postępowania o wydaniu opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile znak ON.NS.452.1.6.4.2018 z dnia 20.08.2018 r., w której wyżej wymieniony organ opiniuje pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentację dotyczącą środowiskowych uwarunkowań ww. przedsięwzięcia.

Ponadto, na podstawie przepisu art. 36 § 1 Kpa, zawiadamia się, iż przedłuża się termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania przedmiotowej decyzji do dnia 31 października 2018 r., z uwagi na konieczność zapoznania się stron postępowania oraz społeczeństwa z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile dot. przedmiotowego przedsięwzięcia oraz poucza się  strony o prawie do wniesienia ponaglenia.

 

Niniejsze obwieszczenie wraz z opinią PPIS w Pile zamieszcza się w dniu 28.08.2018 r. na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa w Jeziorkach, na okres 14 dni. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2022 11:26 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Kaczory - budowa zespołu budynków przechowalni, sortowni wraz z przetwórnią owoców, magazynu, stacji transformatorowej oraz parkingów, placów manewrowych, dróg dojazdowych wraz z niezbędną infrastrukturą w Jeziorkach 1.0 29.11.2022 11:26 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}