W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie RDOŚ w Poznaniu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji napowietrznej linii WN 110 kV relacji Piła Krzewina - Miasteczko Krajeńskie

15.07.2019

WOO-II.420.269.2018.JS.18

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), dalej ustawa ooś, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
podaje do publicznej wiadomości informację
o wydanej 24.06.2019 r. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-II.420.269.2018.JS.16 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji napowietrznej linii WN 110 kV relacji: Piła Krzewina-Miasteczko Krajeńskie.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy można się zapoznać zgodnie z zasadami zawartymi w DZIALE II ustawy ooś, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, pok. 1108, piętro XI, w godzinach:  
? poniedziałek  od 8:30 do 16:00,
? wtorek  –  piątek  od 8:15 do 15:00.

Jednocześnie informuję, że Publicznie Dostępny Wykaz Danych jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu pod adresem: http://www.poznan.rdos.gov.pl
z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zbigniew Gołębiewski
Kierownik Oddziału
Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
I Przedsięwzięć Liniowych
/dokument podpisany elektronicznie/


Sposób podania do publicznej wiadomości:

Data podania do publicznej wiadomości: od ……………………… do ………………………włącznie

Pieczęć urzędu

 

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej

Art. 85 ust. 3 ustawy ooś Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2022 12:11 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie RDOŚ w Poznaniu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji napowietrznej linii WN 110 kV relacji Piła Krzewina - Miasteczko Krajeńskie 1.0 24.11.2022 12:11 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}