W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, Równopole

28.06.2021

Kaczory, dnia 28 czerwca 2021 r.
GP.6220.11.2020

 

OBWIESZCZENIE
o zakończeniu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory

zawiadamia strony postępowania

o   o zakończeniu postępowania administracyjnego toczącego się na wniosek Pana Pawła Wełnica, zam. Równopole 33, 64-810 Kaczory, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę dla potrzeb nawadniania upraw polowych, planowanego do realizacji na terenie działki o numerze ewidencyjnym 22 w obrębie Równopole;

o   możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz załącznikami, opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile znak ON.NS. 9011.4.19.2021 z dnia 04.03.2021 r., opinią Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile znak BD.ZZŚ.2.435.78.2021.AK z dnia 11.03.2021 r. oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-II.4220.43.2021.KW.5 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia;

o   możliwości składania uwag i wniosków.

 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się oraz składać uwagi i wnioski w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kaczory.

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 w ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory, oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory i sołectwa Równopole, na okres 14 dni.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.11.2022 09:45 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wykonanie urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, Równopole 1.0 22.11.2022 09:45 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}