W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW położonej w obrębach Krzewina, Dziembowo i Kaczory

14.10.2020

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020 poz. 283, z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory zawiadamia strony postępowania
o wydanym w dniu  12 października 2020 r.  postanowieniu, którego treść podaje niżej.

Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski

 

Kaczory, dnia 12 października 2020 r.

GP.6220.4.2020

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283, z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 maja 2020 r. złożonego przez PV 1600 Sp. z. o o., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 504/3 w obrębie Dziembowo, 55 w obrębie Kaczory oraz 119/1, 152/1, 409, 122 i 128 w obrębie Krzewina, oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,

postanawiam

1.Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 504/3 w obrębie Dziembowo, 55 w obrębie Kaczory oraz 119/1, 152/1, 409, 122 i 128 w obrębie Krzewina;

2. Nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
w zakresie określonym szczegółowo w art. 66 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

3. Wskazać, zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, zakres i szczegółowość wymaganych danych pozwalających scharakteryzować przedsięwzięcie, rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy poprzez przedstawienie w raporcie:

 • załącznika mapowego przedstawiającego wstępną koncepcję rozmieszczenia poszczególnych elementów planowanej instalacji na terenie elektrowni fotowoltaicznej,
 • mapy najbliżej położonych terenów chronionych akustycznie względem granic terenu inwestycyjnego wraz z określeniem odległości i charakteru zabudowy,
 • analizy wpływu emisji pola elektromagnetycznego oraz hałasu z przedmiotowej instalacji paneli fotowoltaicznych na pobliską zabudowę mieszkaniową oraz środowisko,
 • wskazania proponowanych rozwiązań działań minimalizujących wpływ inwestycji na krajobraz wraz z podaniem ich zakresu, lokalizacji oraz terminu wykonania.

W opracowaniu raportu należy również uwzględnić nałożone warunki realizacji przedsięwzięcia, tj.:

 • pod elektrownię fotowoltaiczną i jej infrastrukturę przeznaczyć do 71,73 ha łącznej powierzchni kompleksu działek o nr ewid.: 504/3 obręb Dziembowo, 55 obręb Kaczory, 119/1, 152/1, 409, 122, 128 obręb Krzewina, gmina Kaczory,
 • prace związane z realizacją przedsięwzięcia oraz ruch pojazdów ograniczyć do pory dnia, tj. godz. 6:00 – 22:00,
 • w związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów,
 • zbiornik wodny położony na działce nr ewid. 504/3, obręb Dziembowo, wyłączyć spod zabudowy panelami słonecznymi i pozostawić bez ingerencji,
 • zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej,
 • wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem,
 • na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów,
 • panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi,
 • na etapie eksploatacji przedsięwzięcia koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić w okresie od 1 do 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego,
 • nie prowadzić ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej,
 • w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, każdy transformator zabezpieczyć przed ewentualnymi wyciekami oraz wyposażyć w szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej,
 • w przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych, wykorzystywać do tego celu wyłącznie czystą wodę, bez dodatku substancji chemicznych, w tym detergentów,
 • utrzymanie roślinności na terenie elektrowni fotowoltaicznej prowadzić bez użycia nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin,
 • kolizje z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m. in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, uzgodnić z właściwą gminną spółką wodną lub zainteresowanymi właścicielami, a uszkodzone w trakcie budowy urządzenia melioracji wodnych odbudować i przywrócić do stanu pierwotnego,
 • zaplecze z miejscami postoju oraz wykonywania awaryjnego tankowania i serwisowania maszyn budowlanych i pojazdów, a także magazynowania substancji chemicznych, olejów, paliw bądź innych materiałów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym uszczelnioną powierzchnię,
 • w trakcie realizacji inwestycji zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent bądź zanieczyszczony grunt przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów,
 • w trakcie realizacji bądź likwidacji planowane przedsięwzięcie wyposażyć w przenośne toalety posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe, a wytworzone ścieki dostarczyć do oczyszczalni ścieków.

Uzasadnienie

W dniu 28.05.2020 r. PV 1600 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jasnej 14/16A, 00-041 Warszawa wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 504/3 w obrębie Dziembowo, 55 w obrębie Kaczory oraz 119/1, 152/1, 409, 122 i 128 w obrębie Krzewina. Na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia Wójt Gminy Kaczory zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1839), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

W dniu 18.06.2020 r. Wójt Gminy Kaczory, za pomocą obwieszczenia (liczba stron postępowania przekracza 10) wywieszonego na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory, sołectw Krzewina i Dziembowo, oraz zamieszczonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory, a także za pomocą zawiadomienia wysłanego na adres wnioskodawcy, powiadomił strony postepowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie, tutejszy organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W odpowiedzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile w dniu 26.06.2020 r. wydał opinię nr ON.NS.9011.4.4.2020, w której stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy, do którego tutejszy organ zwrócił się pismem z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, przekazał je według właściwości pismem z dnia 30.06.2020 r. Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu w dniu 14.07.2020 r. wydał opinię nr BD.ZZŚ.1.435.255.2020.DG, w której nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie organ ustalił siedem warunków realizacji przedsięwzięcia, które należy uwzględnić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 06.07.2020 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia i po złożeniu przez niego stosownego uzupełnienia, wydał w dniu 25.08.2020 r. opinię nr WOO-IV.4220.841.2020.JP2.4,
w której postanowił wyrazić opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie wskazując na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach trzynastu warunków i wymagań.

Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w ramach inwestycji planuje się budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW, a powierzchnia przeznaczona pod jej realizację wyniesie do 71,73 ha. Obecnie teren objęty inwestycją jest użytkowany rolniczo. W wyniku realizacji inwestycji planuje się montaż do 200 000 szt. paneli fotowoltaicznych, montaż do 40 szt. kontenerowych stacji transformatorowych, instalację do 2 000 szt. inwerterów, przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych oraz montaż infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej nadzór eksploatacji elektrowni. Maksymalna wysokość instalacji osiągnie 5 m nad ziemią, a odległość pomiędzy rzędami paneli wyniesie do 10 m.

Teren inwestycji jest położony na obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Noteci”. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 80 m na zachód od planowanego przedsięwzięcia. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego terenu inwestycyjnego planowane są do budowy cztery inne instalacje fotowoltaiczne, co może prowadzić do wystąpienia oddziaływania skumulowanego, w szczególności na krajobraz. W ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, zarówno powierzchnia terenu, na którym planuje się realizację inwestycji, jak
i odległość względem terenów zabudowy mieszkalnej może powodować szkodliwe oddziaływanie na środowisko oraz być powodem występowania konfliktów społecznych.

Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia i złożonego uzupełnienia jej treści,
a także po zasięgnięciu opinii organów właściwych do wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Kaczory stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 504/3 w obrębie Dziembowo, 55 w obrębie Kaczory oraz 119/1, 152/1, 409, 122 i 128 w obrębie Krzewina. Analiza wykazanych szczegółowych aspektów oraz przedstawienie działań minimalizujących ewentualne negatywne skutki pozwoli na rzetelną ocenę oddziaływania inwestycji na elementy środowiska. Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Kaczory w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2022 11:13 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW położonej w obrębach Krzewina, Dziembowo i Kaczory 1.0 24.11.2022 11:13 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}