W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 32 MW w miejscowości Rzadkowo

14.10.2020

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2020 poz. 283, z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory zawiadamia strony postępowania
o wydanym w dniu  12 października 2020 r.  postanowieniu, którego treść podaje niżej.

Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski

 

Kaczory, dnia 12 października 2020 r.

GP.6220.2.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1, art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283, z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 stycznia 2020 r. złożonego przez PV 1100 Sp. z. o o., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 189/2, 277/2, 417/1, 464/3, 466/19, 338/2, 309, 312, 292, 310, 474/3 i 465/1 w obrębie Rzadkowo, oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Inowrocławiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,

postanawiam

 1. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 189/2, 277/2, 417/1, 464/3, 466/19, 338/2, 309, 312, 292, 310, 474/3 i 465/1 w obrębie Rzadkowo;
 2. Nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym szczegółowo w art. 66 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 3. Wskazać, zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, zakres i szczegółowość wymaganych danych pozwalających scharakteryzować przedsięwzięcie, rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy poprzez przedstawienie w raporcie:
 • załącznika mapowego przedstawiającego wstępną koncepcję rozmieszczenia poszczególnych elementów planowanej instalacji na terenie elektrowni fotowoltaicznej,
 • mapy najbliżej położonych terenów chronionych akustycznie względem granic terenu inwestycyjnego wraz z określeniem odległości i charakteru zabudowy,
 • analizy wpływu emisji pola elektromagnetycznego oraz hałasu z przedmiotowej instalacji paneli fotowoltaicznych na pobliską zabudowę mieszkaniową oraz środowisko,
 • analizy wpływu przedsięwzięcia na krajobraz poprzez przedstawienie na mapie zasięgu widoczności planowanego przedsięwzięcia z poziomu człowieka, przeprowadzenia analizy krajobrazowej w zakresie ekspozycji przedsięwzięcia w krajobrazie za pomocą dokumentacji fotograficznej z różnych punktów z zaznaczeniem na mapie miejsc i kierunków wykonania zdjęć, wizualizację przedsięwzięcia z różnych osi widokowych,
 • wskazania proponowanych rozwiązań działań minimalizujących wpływ inwestycji na krajobraz wraz z podaniem ich zakresu, lokalizacji oraz terminu wykonania.

W opracowaniu raportu należy również uwzględnić nałożone warunki realizacji przedsięwzięcia, tj.:

 • pod elektrownię fotowoltaiczną i jej infrastrukturę przeznaczyć do 57 ha łącznej powierzchni działek o nr ewid.: 189/2, 277/2, 417/1, 464/3, 466/19, 338/2, 309, 312, 292, 310, 474/3 i 465/1 obręb Rzadkowo, gmina Kaczory
 • prace związane z realizacją przedsięwzięcia ograniczyć do pory dnia, tj. godz. 6:00 – 22:00,
 • zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej,
 • wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem a gruntem,
 • na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów,
 • panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli słonecznych do powierzchni ziemi,
 • na etapie eksploatacji przedsięwzięcia koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić w okresie od 1 do 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego,
 • istniejący na terenie planowanej elektrowni zbiornik wodny wyłączyć spod zabudowy panelami słonecznymi i pozostawić bez ingerencji,
 • nie prowadzić ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej,
 • w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, każdy transformator zabezpieczyć przed ewentualnymi wyciekami oraz wyposażyć w szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorze oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej,
 • w przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych, wykorzystywać do tego celu wyłącznie czystą wodę, bez dodatku substancji chemicznych, w tym detergentów,
 • kolizje z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m. in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, uzgodnić z właściwą gminną spółką wodną lub zainteresowanymi właścicielami, a uszkodzone w trakcie budowy urządzenia melioracji wodnych odbudować i przywrócić do stanu pierwotnego,
 • zaplecze z miejscami postoju oraz ewentualnego serwisowania i tankowania maszyn budowlanych i pojazdów, a także magazynowania substancji chemicznych, olejów, paliw, odpadów bądź innych materiałów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym uszczelnioną powierzchnię,
 • dpady lub inne substancje niebezpieczne magazynować w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podłożu, w sposób zabezpieczający przed czynnikami atmosferycznymi i dostępem osób nieuprawnionych,
 • zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych
 • w trakcie realizacji bądź likwidacji planowane przedsięwzięcie wyposażyć w przenośne toalety posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe, a wytworzone ścieki dostarczyć do oczyszczalni ścieków,
 • utrzymanie roślinności na terenie elektrowni fotowoltaicznej prowadzić bez użycia pestycydów.

Uzasadnienie

W dniu 17.01.2020 r. PV 1100 Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jasnej 14/16A, 00-041 Warszawa wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 189/2, 277/2, 417/1, 464/3, 466/19, 338/2, 309, 312, 292, 310, 474/3 i 465/1 w obrębie Rzadkowo. Na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia Wójt Gminy Kaczory zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

W dniu 17.02.2020 r. Wójt Gminy Kaczory, za pomocą obwieszczenia (liczba stron postępowania przekracza 10) wywieszonego na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory i sołectwa Rzadkowo, oraz zamieszczonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory, a także za pomocą zawiadomienia wysłanego na adres wnioskodawcy, powiadomił strony postepowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie, tutejszy organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W odpowiedzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile w dniu 25.02.2020 r. wydał opinię nr ON.NS.452.1.5.2.2020, w której stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy, do którego tutejszy organ zwrócił się pismem z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, przekazał je według właściwości pismem z dnia 21.02.2020 r. Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, który następnie, w dniu 06.03.2020 r. wydał opinię nr BD.ZZŚ.1.435.77.2020.DG, w której nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie organ ten ustalił osiem warunków realizacji przedsięwzięcia, które należy uwzględnić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 08.04.2020 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, a po złożeniu przez niego stosownego uzupełnienia, wydał w dniu 22.05.2020 r. opinię nr WOO-IV.4220.230.2020.JP2.5,
w której postanowił wyrazić opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie wskazując na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jedenastu warunków i wymagań.

Pismem z dnia 16.06.2020 r. wnioskodawca zwrócił się do Wójta Gminy Kaczory
z uzupełnieniem dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia oraz prośbą o wystąpienie do organów opiniujących potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia o jego ponowne zaopiniowanie w oparciu o nowy materiał dowodowy. W związku
z powyższym, w dniu 08.07.2020 r. Wójt Gminy Kaczory ponownie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile w opinii sanitarnej nr ON.NS.452.1.5.2.2020 z dnia 25.02.2020 r. ponownie stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Z kolei w dniu 30.07.2020 r. do tutejszego organu wpłynęło pismo Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu nr BD.ZZŚ.1.435.77.2020.DG, w którym poinformował on, że podtrzymuje stanowisko wyrażone w opinii
z dnia 06.03.2020 r. Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią nr WOO-IV.4220.230.2020.JP2.3 postanowił ponownie wyrazić opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie wskazując na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jedenastu warunków
i wymagań.

Z treści karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w ramach inwestycji planuje się budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 32 MW, a powierzchnia przeznaczona pod jej realizację wyniesie do 57 ha. Część działek wymienionych jako teren realizacji inwestycji nie jest przewidziana do lokalizacji elektrowni, a jedynie do lokalizacji infrastruktury technicznej, takiej jak linie kablowe. Obecnie teren planowanej elektrowni jest przede wszystkim użytkowany rolniczo. W wyniku realizacji inwestycji planuje się montaż do 160 000 szt. paneli fotowoltaicznych, montaż do 15 szt. kontenerowych stacji transformatorowych, instalację do 32 szt. inwerterów, przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych, montaż infrastruktury telekomunikacyjnej umożliwiającej nadzór eksploatacji elektrowni oraz budowę krótkich dróg dojazdowych i placów manewrowych o charakterze twardym. Maksymalna wysokość instalacji osiągnie 5 m nad ziemią, a odległość pomiędzy rzędami paneli wyniesie do 10 m.

Teren inwestycji jest położony na obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Noteci”. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 47 m od planowanego przedsięwzięcia. Ze względu na powierzchnię i ukształtowanie terenu planowanej lokalizacji inwestycji, może silnie oddziaływać na krajobraz, stanowiąc powierzchniową dominantę krajobrazową. W ocenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, zarówno powierzchnia terenu, na którym planuje się realizację inwestycji, jak i odległość względem terenów zabudowy mieszkalnej może powodować szkodliwe oddziaływanie na środowisko oraz być powodem występowania konfliktów społecznych.

Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia i złożonego uzupełnienia jej treści,
a także po zasięgnięciu opinii organów właściwych do wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, Wójt Gminy Kaczory stwierdza obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 189/2, 277/2, 417/1, 464/3, 466/19, 338/2, 309, 312, 292, 310, 474/3 i 465/1 w obrębie Rzadkowo. Analiza wykazanych szczegółowych aspektów oraz przedstawienie działań minimalizujących ewentualne negatywne skutki pozwoli na rzetelną ocenę oddziaływania inwestycji na elementy środowiska. Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Kaczory w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2022 11:13 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 32 MW w miejscowości Rzadkowo 1.0 24.11.2022 11:13 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}