W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do demontażu pojazdów na działce nr 34 w obrębie Krzewina

22.06.2021

Kaczory, dnia 22 czerwca 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory

zawiadamia strony postępowania

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Electric-Cars Anna Kończak, Morzewo, ul. Długa 51, 64-810 Kaczory, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Sławomira Urbaniaka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do demontażu pojazdów na działce o numerze ewidencyjnym 34 w obrębie Krzewina.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pokój nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie urzędu, drogą pocztową lub elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@kaczory.com.pl.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 42 i 43 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Kaczory.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Kaczory wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, a także do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile o wydanie opinii w sprawie jego realizacji. Wobec powyższego, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień.

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory oraz sołectwa Krzewina, na okres 14 dni. Zgodnie z art. 49 ww. ustawy zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.11.2022 09:45 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do demontażu pojazdów na działce nr 34 w obrębie Krzewina 1.0 22.11.2022 09:45 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}