W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Rzadkowo

17.02.2020

Kaczory, dnia 17 lutego 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74
ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory

zawiadamia strony postępowania

o wszczęciu postepowania administracyjnego na wniosek PV 1100 Sp. z o. o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach
o numerach ewidencyjnych 189/2, 277/2, 417/1, 464/3, 466/19, 338/2, 309, 312, 292, 310, 474/3 i 465/1 w obrębie Rzadkowo.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pokój nr 6, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Kaczory.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 4 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Kaczory wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wobec powyższego, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii.

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości w dniu 17.02.2020 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory i sołectwa Rzadkowo, na okres 14 dni. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2022 11:14 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Rzadkowo 1.0 24.11.2022 11:14 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}