W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Już od 1 marca 2015 r zmiany w ewidencji ludności i dowodach osobistych

09.02.2015

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja.

W dniu 1 marca 2015 r. nastąpi wdrożenie Systemu Rejestrów Państwowych we wszystkich gminach w Polsce, a tym samym również w gminie Kaczory.

W związku z powyższym będzie miała miejsce najpoważniejsza z dotychczasowych reform prawa meldunkowego. Z początkiem 1 marca 2015 r. wejdą w życie ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 r. ( Dz.U. z 2010 Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.) oraz ustawa o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. ( Dz.U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm..) Z dniem wejścia w życie powyższych przepisów, moc utraci ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 1974 r.

Już na początku 2013 r. zaczęto wprowadzać zmiany, których zadaniem było zniesienie wielu niedogodności oraz problemów pojawiających się w procesie meldunkowym. Każdy, kto chciał zmienić miejsce pobytu, a więc również meldunek, nie musiał już zgłaszać tego w urzędzie, zaś wymeldowanie następowało w sposób automatyczny wraz ze zgłoszeniem chęci meldunku w nowym miejscu. Konieczność zameldowania na pobyt czasowy, który nie przekraczał 3 miesięcy została również usunięta. Przedłużono także termin zgłoszenia takiego pobytu do 30 dni i zniesiono sankcję, która była przewidziana za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

Nowelizacja ustaw, które wejdą w życie z dniem 1 marca 2015 r. utrzymuje i sankcjonuje wcześniej zastosowane ułatwienia. Po nowelizacji ustawy o ewidencji ludności, każdy obywatel może się wymeldować z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego, poprzez zameldowanie się w urzędzie na terenie nowego miejsca zamieszkania. Wszystkie formalności związane z meldunkiem, a więc także formularze i odpowiedni zakres wymaganych danych, również zostały uproszczony.

Znaczne zmiany zostaną wprowadzone także w kwestiach dowodów osobistych. Od 1 marca 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu. Nowy dowód nie będzie zawierał już informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowego podpisu posiadacza dowodu osobistego.

Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.

Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5 roku życia, który będzie ważny przez okres 5 lat. Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Po 1 marca 2015 dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.

Nowością będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dowolnej gminie w kraju lub drogą elektroniczną. Wniosek składany w gminie będziemy musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić za nas pracownik gminy w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu podamy.

Elektroniczny wniosek o wydanie dowodu osobistego będziemy musieli uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

Niezależnie czy zdecydujemy się na formę pisemną czy elektroniczną do wniosku o wydanie dowodu osobistego musimy dołączyć fotografię. W przypadku wniosku składanego w formie pisemnej fotografia zachowuje dotychczasowe wymiary 35×45 mm. Do elektronicznego wniosku powinniśmy załączyć fotografię w pliku o wymiarach co najmniej 492×610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB. W każdym przypadku fotografia dołączona do wniosku powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a osoba, która nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku: wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Dodatkowo, gdy z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie będziemy mogli złożyć wniosku w gminie, pracownik gminy przyjmie od nas formularz w miejscu naszego pobytu, a dowód osobisty będzie mógł odebrać w gminie pełnomocnik. Podobnie jak dzisiaj w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Jeśli utracimy dowód osobisty, np. na wakacjach, dokument ten unieważni już z chwilą zgłoszenia organ gminy, do którego zgłosimy utratę dokumentu, a nie jak dotychczas jego wystawcy. Otrzymamy też zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie utraty dokumentu.

Wszelkie informacje i zapytania odnośnie spraw meldunkowych i dowodów osobistych można uzyskać w biurze obsługi interesanta w Urzędzie Gminy w Kaczorach. oraz pod nr telefonu 0-67 2842371 wew. 11 .

Józef Kowalski
inspektor ds. ewidencji ludności, spraw wojskowych
i obrony cywilnej

{"register":{"columns":[]}}