W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

INFORMACJA WÓJTA GMINY KACZORY z dnia 27 maja 2015 r.w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chodzieży

27.05.2015

INFORMACJA

WÓJTA GMINY KACZORY

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chodzieży


Na podstawie art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 ze zm.) Wójt Gminy Kaczory informuje, że:


1. W terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. można zgłaszać kandydatów na ławnika Sądu Rejonowego w Chodzieży, na kadencję 2016 – 2019.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Kaczorach, ul. Dworcowa 22 (pokój nr 9), od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu.


2. Do Sądu Rejonowego w Chodzieży wybranych przez Radę Gminy Kaczory, ma być 2 ławników (pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu nr A-0131-11/15 z dnia 12 maja 2015 r.).


3. Zgodnie z art. 162 § 1 wyżej cytowanej ustawy, kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Kaczory.


4. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

jest nieskazitelnego charakteru,

ukończył 30 lat,

jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

nie przekroczył 70 lat,

jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

posiada co najmniej wykształcenie średnie.


5. Ławnikami nie mogą być:

osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,

osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw

i wykroczeń,

adwokaci i aplikanci adwokaccy,

radcy prawni i aplikanci radcowscy,

duchowni,

żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

funkcjonariusze Służby Więziennej,

radni gminy, powiatu i województwa.


6. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


7. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.


8. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.


9. Druki karty zgłoszenia i listy osób, są dostępne w Urzędzie Gminy Kaczory ul. Dworcowa 22 pokój nr 9.

Wszelkie informacje związane ze zgłoszeniem kandydatów na ławników można uzyskać pod nr telefonu 67 284 23 72 lub 67 284 23 71 wew. 10.

 

W ó j t
/-/ mgr Brunon Wolski

Materiały

karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika
karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.pdf 0.10MB
Druk - lista os zgł kand na ławnika
Druk​_-​_lista​_os​_zgł​_kand​_na​_ławnika.pdf 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.05.2022 08:10 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
UG Kaczory
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
INFORMACJA WÓJTA GMINY KACZORY z dnia 27 maja 2015 r.w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chodzieży 1.0 16.05.2022 08:10 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}