W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Fabryki Papieru Kaczory

11.09.2019

INFORMACJA
w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U.  z  2018 r., poz. 2081, z późn. zm.), w związku z wnioskiem Fabryki Papieru Kaczory Sp. z o.o., ul. Dziembowska 20, 64-810 Kaczory, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Adama Dymka, Zakład Usługowy ODUM s.c., ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do produkcji papieru w celu zwiększenia efektywności procesu technologicznego wraz z wdrożeniem rozwiązań ograniczających oddziaływanie akustyczne instalacji na działkach ewidencyjnych 100/2, 109/6 i 109/12 w obrębie Kaczory, Wójt Gminy Kaczory

informuje

  • o wydaniu postanowienia Starosty Pilskiego nr ŚR.6225.1.2019.IX z dnia 26.04.2019 r., w którym wyżej wymieniony organ opiniuje pozytywnie planowane przedsięwzięcie,
  • o wydaniu postanowienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy nr BD.RZŚ.436.30.2019.KC.MM z dnia 10.05.2019 r., w którym wyżej wymieniony organ odmówił wszczęcia postępowania w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia,
  • o wydaniu opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile nr ON.NS.452.1.6.9.2019 z dnia 26.07.2019 r., w której wyżej wymieniony organ odmawia uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentacji dotyczącej środowiskowych uwarunkowań realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,
  • o wydaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-I.4221.74.2019.BR.8 z dnia 30.08.2019 r., w którym wyżej wymieniony organ postanawia uzgodnić realizację przedsięwzięcia,
  • możliwości zapoznania się z ww. dokumentami oraz pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami do raportu i wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami,
  • możliwości składania uwag i wniosków.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się oraz składać uwagi i wnioski w sprawie przedmiotowego przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pokój nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się niniejszej informacji, tj. od dnia 12.09.2019 r. do dnia 11.10.2019 r. włącznie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kaczory.

Stosownie do treści art. 79 ust. 1 ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 ustawy przysługuje każdemu.

Niniejszą informację zamieszcza się w dniu 11.09.2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.11.2022 12:11 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Gospodarka przestrzenna
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Fabryki Papieru Kaczory 1.0 24.11.2022 12:11 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}