W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o XXVIII sesji Rady Miasta i Gminy

07.06.2022

Na górze znajduje się napis: XXVIII SESJA RADY MIASTA I GMINY KACZORY 8 KWIETNIA 2022 GODZ 11.00, pod spodem znajdują się godła gminy i kraju.

O G Ł O S Z E N I E

R A D A   M I A S T A   I   G M I N Y   K A C Z O R Y

zawiadamia mieszkańców, że

w dniu 14 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 (wtorek)

w sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Kaczorach

odbędzie się XXVIII sesja Rady Miasta i Gminy Kaczory.


Przewodniczący Rady Miasta i              
Gminy Kaczory
/-/ Stefan Kowal


Porządek XXVIII sesji:

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Sprawozdanie nt. działalności w minionym okresie:
  • przewodniczących komisji,
  • Burmistrza.
 3. Debata nad Raportem o stanie Gminy Kaczory za 2021 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Kaczory za 2021 r.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2021 r.
  a) sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 r.,
  b) opinia RIO w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
  c) dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 r.,
  d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2021 r.
 6. Absolutorium dla Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.:
  a) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31  grudnia  2021 r.
  b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Kaczory za 2021 r.
  c) odczytanie opinii RIO w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium za 2021 r.
  d) poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Kaczory za 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Kaczory.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kaczory na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kaczory”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat części nieruchomości położonej w Kaczorach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaczory – działka nr 925
 15. Podjęcie uchwały w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaczory – rejon ulicy Słonecznej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaczory – rejon ul. Dziembowskiej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Kaczory.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kaczory – rejon ścieżki rowerowej do Piły.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brodna.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2022/2023 na terenie Gminy Kaczory.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta i Gminy Kaczory.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2023.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Programu Osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 26. Informacja o złożonych interpelacjach
 27. Wolne wnioski i zapytania.
 28. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 29. Zakończenia.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.06.2022 08:31 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
UMIG w Kaczorach
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja o XXVIII sesji Rady Miasta i Gminy 3.0 14.06.2022 10:53 Maciej Górka
Informacja o XXVIII sesji Rady Miasta i Gminy 2.0 10.06.2022 14:37 Mateusz Grzesiuk
Informacja o XXVIII sesji Rady Miasta i Gminy 1.0 07.06.2022 08:31 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}