W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o XX Sesji Rady Gminy

07.05.2021

OGŁOSZENIE

RADA GMINY KACZORY

zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że

w dniu 14 maja 2021 r.  o godz.  12:00 (piątek)

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach

odbędzie się XX sesja Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Stefan Kowal

 

Porządek XX sesji:

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Sprawozdanie nt. działalności w minionym okresie:
  • przewodniczących komisji,
  • Wójta.
 3. Debata nad Raportem o stanie Gminy Kaczory za 2020 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kaczory za 2020 r.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2020 r.
  • sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r.,
  • opinia RIO w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 r.
  • dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 r.,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2020 r.
 6. Absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.:
  • przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31  grudnia  2020 r.
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2020 r.
  • odczytanie opinii RIO w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2020 r.
  • poddanie pod głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2021 – 2026.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2021/2022 na terenie Gminy Kaczory.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – działka nr 925.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy. kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 15. Informacja o złożonych interpelacjach
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 18. Zakończenia.

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w obradach sesji uczestniczyć będą radni oraz ograniczona ilość pracowników Urzędu Gminy. Apeluje się do mieszkańców gminy o rezygnację z bezpośredniego uczestnictwa w sesji oraz korzystanie z transmisji online.

{"register":{"columns":[]}}