W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Budowa drogi gminnej ul. Śmiłowskiej w Kaczorach

13.06.2016

Kaczory, 13.06.2016r. I.7012.6.2016

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

 

Zamawiający:
GMINA KACZORY

ul. Dworcowa 22

64 – 810 Kaczory

tel. (67) 284 23 71

działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 późn. zm.)

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej ul. Śmiłowskiej w Kaczorach

  Zakres robót obejmuje realizację ww. zadania, w skład którego wchodzą:
  1. Przygotowanie terenu:
   • Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce piaskowej z wywozem gruzu - 13,00 m2,
   • Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej z wywozem gruzu – 8,32 m2.
  2. Roboty ziemne:
   • Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t. na odległość do 1,0 km, ziemia roślinna +koryto – 159,91 m3.
  3. Przygotowanie terenu w zakresie rekultywacji gleby:
   • Plantowanie terenów zielonych (pobocza) z humusowanie terenów zielonych z obsianiem trawą, przy grubości humusu 5 cm. – 1 056,00 m2.
  4. Elementy ulic - podbudowy:
   • Krawężniki:
    • Osadzenie krawężników drogowych betonowych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej na podsypce cementowo – piaskowej – 373,60 m.
   • Jezdnia:
    • Wykonanie warstw odcinających z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm – 464,40 m2,
    • Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy 20 cm po zagęszczeniu – 464,40 m2,
   • Chodniki:
    • Wykonanie warstw odcinających z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm – 5,30 m2,
    • Osadzenie obrzeży betonowych wtopionych o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem rowka – 7,60 m,
   • Zjazdy:
    • Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm – 65,99 m2,
    • Osadzenie obrzeży betonowych wtopionych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowka i ławy betonowej – 42,90 m,

    • Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy 20 cm po zagęszczeniu – 65,99 m2,
  5. Nawierzchnie:
   • Jezdnia:
    • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej „behaton” 8 cm, gat. I, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – 379,08 m2,
    • Wykonanie nawierzchni z płyty betonowej ażurowej 60*40*10 cm, gat. I, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, otwory wypełnione tłuczniem – 85,32 m2,
   • Chodniki:
    • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej 6 cm, gat. I, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – 5,30 m2,
   • Zjazdy:
    • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej 8 cm, gat. I, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem – 65,99 m2,
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które są załącznikami do specyfikacji  i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego

  Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.

  Użyte w dokumentacjach projektowych nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach.

  Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
   
 2. Termin realizacji zamówienia:
  31 sierpnia 2016r.
   
 3. Okres gwarancji:
  36 miesięcy od daty odbioru końcowego
   
 4. Warunki płatności:
  przelew 21 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru robót, oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie drogi.
   
 5. Kryterium wyboru ofert:
  Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie zamówienia.
  Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową przez cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu.
   
 6. Sposób przygotowania oferty:
  Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:
  Gmina Kaczory
  ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory
  „Budowa ulicy Śmiłowskiej w Kaczorach”
   
 7. Miejsce i termin składania ofert:
  Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, pok. nr 8, do dnia 28 czerwca 2016r. do godziny 12:00
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2016r. o godz. 12:15.
   
 8. Uwagi końcowe:
  • niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Kaczory do zawarcia umowy,
  • Gmina Kaczory zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
 9. Kontakt:

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u p. Aleksandry Oleszczyk, pok. nr 8, tel.(67) 284 23 71 wew. 18.

Materiały

załącznik nr 1 - formularz ofertowy ul. Śmiłowskiej w Kaczorach
załącznik​_nr​_1​_-​_formularz​_ofertowy​_ul​_Śmiłowskiej​_w​_Kaczorach.doc 0.03MB
załącznik nr 2- oświadczenie ul. Śmiłowskiej w Kaczorach
załącznik​_nr​_2-​_oświadczenie​_ul​_Śmiłowskiej​_w​_Kaczorach.doc 0.02MB
załącznik nr 3- projekt umowy ul. Śmiłowskiej w Kaczorach
załącznik​_nr​_3-​_projekt​_umowy​_ul​_Śmiłowskiej​_w​_Kaczorach.doc 0.10MB
załącznik nr 4 - wzór oświadczenia gwarancyjnego ul. Śmiłowskiej w Kaczorach
załącznik​_nr​_4​_-​_wzór​_oświadczenia​_gwarancyjnego​_ul​_Śmiłowskiej​_w​_Kaczorach.doc 0.03MB
Smiłowska sytuacja
Smiłowska​_sytuacja.pdf 0.16MB
Śmiłowska przedmiar robót
Śmiłowska​_przedmiar​_robót.pdf 0.03MB
Śmiłowska opis do projektu
Śmiłowska​_opis​_do​_projektu.pdf 0.10MB
Śmiłowska STWiOR
Śmiłowska​_STWiOR.pdf 0.68MB
Śmiłowska orientacja
Śmiłowska​_orientacja.pdf 1.25MB
Śmiłowska przekrój podłużny
Śmiłowska​_przekrój​_podłużny.pdf 0.03MB
Śmiłowska normalny
Śmiłowska​_normalny.pdf 0.08MB
ZAWIADOMIENIE o wyborze ul. Śmiłowska Kaczory
ZAWIADOMIENIE​_o​_wyborze​_ul​_Śmiłowska​_Kaczory.doc 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
29.11.2022 12:02 Maciej Górka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Inwestycje
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Budowa drogi gminnej ul. Śmiłowskiej w Kaczorach 1.0 29.11.2022 12:02 Maciej Górka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}