W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Osoby uprawnione do posiadania KDR

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,
 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekło odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

UWAGA!!! OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY NIE ŁĄCZY SIĘ Z CHODZIESKĄ KARTĄ DUŻEJ RODZINY

Kartę otrzyma każdy członek rodziny zamieszkały w Chodzieży, któremu na podstawie wniosku zostanie ona przyznana.

Co zrobić, aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny

 1. Można złożyć wniosek za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia– empatia.mpips.gov.pl.
 2. Można złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.
 3. Można także przyjść do Urzędu Miejskiego w Chodzieży i na miejscu tj. I piętro, Wydział Organizacyjny, pok. 307, pobrać wniosek, pracownik pomoże w wypełnieniu dokumentów, jednak w tym przypadku prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne pod numerem 67 28-27-171 wew. 309 lub 67 28-25-719.

Odbiór kart tradycyjnych  możliwy jest w dniu następującym po dniu, w którym otrzymali Państwo wiadomość SMS.

mKDR w mObywatel

Od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel.

Karta Dużej Rodziny w mObywatelu – inaczej mKDR – dostępna jest dla każdej dorosłej osoby, której przyznano prawo do KDR i posiadającej ważny polski dowód osobisty i każdego dziecka, któremu przyznano prawo do KDR i posiadającemu mLegitymację szkolną. Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie posiadają mLegitymacji szkolnej mogą korzystać z KDR w formie tradycyjnej – w postaci plastikowej Karty.

Aplikacja pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób ubiegających się o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych członków rodziny wskazanych we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny są: Burmistrz Miasta Chodzieży z siedzibą w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Burmistrza Miasta Chodzieży: e-mail iod@chodziez.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe członków rodziny wskazanych we wniosku przetwarzane będą w celu realizacji uprawnień wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c i e art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 21 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych członków rodziny wskazanych we wniosku będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane oraz dane osobowe członków rodziny wskazanych we wniosku nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe członków rodziny wskazanych we wniosku przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, wskazanego w pkt 3, a po tym czasie przechowywane przez okres 1 roku liczonego od dnia utraty prawa do korzystania z Karty.
 8. Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do:
  - żądania uzyskania dostępu do treści swoich danych;
  - sprostowania swoich danych;
  - żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów.
 9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.
 10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie tych danych stanowi wymóg ustawowy, niezbędny do realizacji celów, określonych w pkt 3. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy.
 12. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe członków rodziny wskazanych we wniosku nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.

Materiały

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny
Wykaz Partnerów Karty Dużej Rodziny
Niezbędne dokumenty do złożenia Wniosku o KDR
{"register":{"columns":[]}}