W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Konsultacje społeczne

baner konsultacje społeczne

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2023

BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY

 

z dnia 14 lipca 2023 roku

 

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów:

Uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

Uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży o zasadach wyznaczania składu oraz zasadach działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 w związku z art. 11 ust. 3 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


 

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej w Chodzieży, podmiotami prowadzącymi lub zamierzającymi prowadzić na terenie Gminy Miejskiej
w Chodzieży działalno
ść gospodarczą lub społeczną i pozostałymi zainteresowanymi osobami
i podmiotami.

2. Przedmiotem konsultacji społecznych są projekty:

 1. Uchwała Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
  i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży
  , zwanej dalej Projektem nr 1, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia

 2. Uchwała Rady Miejskiej w Chodzieży o zasadach wyznaczania składu oraz zasadach działania Komitetu Rewitalizacji, zwany dalej Projektem nr 2, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia.


 

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu zebrania wniosków i uwag, dotyczących Projektu nr 1
i Projektu nr 2.

 1. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.


 

§ 3. Konsultacje odbędą się w dniach 24 lipca 2023 r. – 31 sierpnia 2023 r. na obszarze Gminy Miejskiej w Chodzieży.


 

§ 4. 1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie zgłaszania pisemnych uwag na Formularzu zgłaszania uwag do projektów uchwał Rady Miejskiej w Chodzieży: w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży; o zasadach wyznaczania składu oraz zasadach działania Komitetu Rewitalizacji, który zostanie udostępniony na stronie internetowej: samorzad.gov.pl/web/miasto-chodziez, w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.chodziez.pl oraz w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież

 1. Projekt nr 1 i Projekt nr 2 będą udostępnione na stronie internetowej: samorzad.gov.pl/web/miasto-chodziez oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.chodziez.pl.

 2. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w terminie określonym w §3 drogą elektroniczną na adres e-mail: urzadmiejski@chodziez.pl; drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież lub bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Chodzieży, kancelaria, w godzinach pracy Urzędu.

 

§ 5.

Pozostałymi formami konsultacji społecznych będą:

 1. Zbieranie uwag ustnych w budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży (pok. nr 406).

 2. Spotkanie konsultacyjne w formie on-line, przeprowadzone z podmiotami wymienionymi w § 1 pkt 1 niniejszego zarządzenia. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną na stronie internetowej samorzad.gov.pl/web/miasto-chodziez co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

§ 6.

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej: samorzad.gov.pl/web/miasto-chodziez, w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.chodziez.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.

§ 7

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Burmistrz Miasta Chodzieży.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta Chodzieży

/-/ Jacek Gursz

Materiały

Uchwała
Uchwała​_załączniki​_OZ​_i​_OR.pdf 0.41MB
Uchawła załćzniki
Uchwała​_załączniki​_Komitet​_Rewitalizacji.pdf 0.71MB
Uchwała mapa
Uchwała​_-​_mapa​_OZ​_i​_OR.pdf 25.21MB
Obwieszczenie
Obwieszczenie​_Chodzież.pdf 0.38MB
Formularz
FORMULARZ​_ZGLASZANIA​_UWAG.pdf 0.56MB
Diagnoza gpr
Diagnoza​_GPR​_​_Miasto​_Chodzież.pdf 2.85MB
{"register":{"columns":[]}}