W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wynajem pomieszczenia na prowadzenie sklepiku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie 26-432, Wieniawa ulica Szkolna 6.

REGULAMIN ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYNAJEM POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA SKLEPIK SZKOLNY W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W WIENIAWIE

Zapytanie umieszczono na stronie internetowej Gminy Wieniawa pod adresem www.gminawieniawa.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie.

1. Wynajmujący:

Gmina Wieniawa – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie 26-432 Wieniawa ulica Szkolna 6  

reprezentowana przez:

Pana Krzysztofa Sobczaka   – Wójta Gminy Wieniawa ,

Wynajmujący ogłasza konkurs ofert na:

„Wynajem pomieszczenia na prowadzenie sklepiku  szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie 26-432, Wieniawa ulica Szkolna 6.”

2. Szkoła oferuje:

> pomieszczenie użytkowe o powierzchni 28 m²

> pomieszczenie wyposażone jest w instalację elektryczną i CO,

> możliwość korzystania z pomieszczeń sanitarnych,

> opłaty za wywóz śmieci i media  wliczone są w cenę najmu,

> w miesiącach lipiec sierpień  pomniejszenie czynszu o 50%,

3. Obowiązki oferenta:

> opłata czynszu miesięcznego zgodnie z otrzymaną fakturą w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury na konto bankowe wynajmującego wskazane w fakturze,

> doposażenie na własny koszt wynajętego pomieszczenia w urządzenia niezbędne do prowadzenia przedmiotu zamówienia na okres trwania umowy,

> utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku szkolnego oraz w bezpośrednim sąsiedztwie,

> przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., sanitarno – epidemiologicznych,

> naprawa na własny koszt i własnym staraniem szkody na przedmiocie najmu z winy bądź przyczyn leżących po stronie Najemcy,

> wynajmowane pomieszczenie nie może być podejmowane innym podmiotom,

>  Najemca ponosi wszelką odpowiedzialność materialną za  wynajmowane pomieszczenie.

4. Termin realizacji:

> umowa zostanie zawarta na czas określony od 01.04.2016 r. do 26.06.2017 r.

5. Wymagania dotyczące prowadzenia sklepiku  szkolnego:

> sklepik szkolny powinien być czynny w dni powszednie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od nauki) w godzinach 8.00 - 15.00,

> sklepik szkolny może prowadzić swoją działalność, po uzyskaniu akceptacji przez właściwe do tego celu służby; Najemca powinien przedłożyć Wynajmującemu dokumenty poświadczające, że prowadzi on zarejestrowaną działalność gospodarczą i posiada dokumenty wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prawomocną decyzją zatwierdzającą obiekt.

> produkty sprzedawane w sklepiku szkolnym powinny być przechowywane w odpowiednich dla produktów warunkach np. chłodniczych; termin przydatności do spożycia takich produktów powinien być wyraźnie oznaczony i respektowany.

> Najemca zobowiązuje się na życzenie Wynajmującego do wycofania ze sprzedaży w uzasadnionych sytuacjach niektórych pozycji asortymentowych.

6. Opis sposobu przygotowania oferty.

> Dokumenty składające się na ofertę.

Oferta powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy – druk w załączeniu

> Postać oferty:

- oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszych warunkach zapytania,

- oferent przedstawi wartość oferty na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego danych; oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożenie oferty,

- oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez uprawnioną osobę.

7. Opakowanie i oznakowanie ofert:

Oferty należy składać w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach.

Koperta powinna być zaadresowana na adres:

Urząd Gminy w Wieniawie

ul. Kochanowskiego 88

26-432  Wieniawa

oraz następująco oznakowana: „ Oferta na prowadzenie sklepiku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie ul Szkolna 6”

Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.

8. Najemca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

> formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1;

> zaparafowany wzór umowy – zał. nr 2.

9. Kryteria oceny oferty.

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się:

> Propozycję wysokości czynszu brutto za okres miesięczny.

10. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu zapytania ofertowego nie później niż do dnia 11.03.2016 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Wieniawie ul. Kochanowskiego 88. pok. Nr 14.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia i otwierania.

11. Tryb udzielania wyjaśnień i warunków zapytania ofertowego.

> Wizji lokalnej można dokonać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Dyrektorem szkoły.

> Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest Dariusz Mirosław Kaleta - tel. 48 383 37 38, e-mail: dariusz.kaleta@gminawieniawa.pl

12. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, tryb ogłoszenia wyników i zawarcia umowy.

> Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2016 r. o godz.12.00. Otwarcie ofert jest jawne.

> Wyboru oferenta dokona komisja powołana przez Wójta Gminy.

> Wyniki wyboru oferenta zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert na stronie internetowej Gminy i tablicy ogłoszeń szkoły.

> Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie.

> Zawarcie umowy nastąpi w terminie wskazanym w piśmie akceptującym. Wybrany oferent powinien przybyć we wskazane przez zamawiającego miejsce w celu podpisania umowy.

Zatwierdzono

Wójt Gminy - Krzysztof Sobczak

Materiały

formularz ofertowy, umowa
formularz​_ofertowy​_umowa.docx 0.02MB
Zawiadomienie​_o​_wyborze​_oferty​_-​_sklepik
Zawiadomienie​_o​_wyborze​_oferty​_-​_sklepik.pdf 0.14MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 11:11 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paweł Kołtonowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wynajem pomieszczenia na prowadzenie sklepiku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie 26-432, Wieniawa ulica Szkolna 6. 1.0 11.01.2022 11:11 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}