W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja o dostępności serwisu

Urząd Gminy Lubenia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Lubenia https://samorzad.gov.pl/web/gmina-lubenia  

Urząd Gminy Lubenia

 

Data publikacji strony internetowej: 2007-12-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-15

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona podmiotowa Urzędu Gminy Lubenia jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności  wymienionych poniżej:

  • na stronie internetowej mogą znajdować się filmy, do których nie dodano napisów dla osób ze szczególnymi potrzebami, napisy będą dodawane sukcesywnie do starszych filmów,
  • niektóre zamieszczone na stronie pliki PDF mogą nie być dostępne cyfrowo z powodu przeprowadzanego skanowania,
  • niektóre zamieszczone na stronie pliki mogą nie być dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny
  • nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Gminy Lubenia posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia deklaracji: 2022-02-15

Deklarację aktualizowano dnia: 2022-02-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest:

Paweł Kleciak

Adres poczty elektronicznej:

p.kleciak@lubenia.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:

17 8503918

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw  Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Lubenia mieści się pod adresem: 36-042 Lubenia 131 na I piętrze w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się z tego względu uruchomiono stały punkt obsługi interesanta na parterze budynku w taki sposób aby osoby mające problem z poruszaniem się a które chcą załatwić sprawę w biurach mieszczących się na I piętrze mogły zgłosić się pracownika na parterze w celu przywołania pracownika właściwego dla danej sprawy który obsłuży daną osobę w miejscu do tego przeznaczonym. Przy wejściu głównym do budynku nie ma stałego podjazdu ułatwiającego wejście do budynku (zastosowano podjazd tymczasowy). Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki, początek i koniec schodów na kondygnacji oznaczony jest kolorowymi taśmami. Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Toalety wewnątrz budynku są przystosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Przed budynkiem Urzędu Gminy Lubenia znajduje się jedno wydzielone, oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Brak pracownika znającego język migowy.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

adres:              Urząd Gminy Lubenia

                        36-042 Lubenia 131

tel.:                  17 8503914

e-mail:             ug@lubenia.pl

fax.:                 17 8755090

{"register":{"columns":[]}}