W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy Leżajsk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Leżajsk.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-25
Data publikacji strony internetowej: 2022-01-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-15

Status pod względem zgodności:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego to jest Decyzji wykonawczej: Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego, Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz z wykorzystaniem dostępnych narzędzi WCAG Contrast checker  lub Colour Contrast Analyser oraz WAVE Web Accessibility Evaluation Toolbar.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 25 lutego 2022 r.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury nie mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Zdzisław Janeczko, sekretariat@poczta.gminalezajsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 240 62 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Jeżeli zgłaszasz potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, określ dogodny sobie sposób przedstawienia tej informacji.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności architektonicznej – 37-300 Leżajsk, ul. Opalińskiego 2
 2. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
 • Wejścia zapewniające swobodny dostęp do budynku przez osoby niepełnosprawne, bezpośrednio z chodnika, bez ograniczeń architektonicznych.
 • W wejściu głównym – w punkcie obsługi klienta informacji udzielają pracownicy
 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
 • Korytarze i schody dostępne i szerokie, bark możliwości przewożenia wózków z osobami niepełnosprawnymi, brak wind w budynku
 1. Opis dostosowań:
 • Mała pochylnia ułatwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim do budynku Urzędu Gminy Leżajsk
 • Przy wejściu głównym zamontowany jest podnośnik schodowy (platforma) umożliwiający dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich do poziomu parteru
 1. Wszelkich informacji mogą udzielać: punkt obsługi klienta – wejście
 2. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
 • Urząd Gminy Leżajsk posiada parking, możliwość korzystania z miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
 • Brak ograniczeń – informacji udzielają: punkt obsługi klienta
 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
 • W Urzędzie Gminy Leżajsk jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego

 

Dodatkowe informacje:
Wyznaczony numer komórkowy dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami do komunikacji SMS i/lub MMS: 729 886 332

{"register":{"columns":[]}}