W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

ZARZĄDZENIE NR 124/2024 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie: odwołania Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim

ZARZĄDZENIE NR 124/2024

Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego

z dnia 21 maja 2024 roku

 

w sprawie: odwołania Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Niniejszym odwołuję Pana Ryszarda Kleniuk ze stanowiska Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim z dniem 21 maja 2024r.  

 

§ 2

Odwołanie to jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę z dnia 25 listopada 2022  r. z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.

§ 3

 

 

  1. Zgodnie z art. 72 § 1 zd. 1 Kodeksu pracy, odwołanie może nastąpić w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, z tym zastrzeżeniem, że bieg wypowiedzenia rozpoczyna się po upływie tego okresu, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. Zgodnie z art. 72 § 1 zd. 2 Kodeksu pracy, jeżeli usprawiedliwiona nieobecność będzie trwać dłużej niż okres przewidziany w art. 53 § 1 i 2 Kodeksu pracy, umowa o pracę zostanie rozwiązana bez wypowiedzenia.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania i Rozwoju.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

{"register":{"columns":[]}}