W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sprawozdania za 2022 rok

ZARZĄDZENIE  NR  108/2023

Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego

z dnia 08 maja 2023 roku

 

 

 

 

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

 

 

 

 

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego zarządza co następuje:

 

 

§ 1

 

Przekazuje się Radzie Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim sprawozdanie finansowe Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2022, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, składające  się z:

  1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – Gmina Kamieniec Ząbkowicki, sporządzonego na dzień 31.12.2022 r.;
  2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki, sporządzonego na dzień 31.12.2022 r.;
  3. łącznego rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki, sporządzonego na dzień 31.12.2022 r.;
  4. łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki, sporządzonego na dzień 31.12.2022 r.;
  5. informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki, sporządzonej na dzień 31.12.2022 r.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

 

Stosownie do art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego przekazuje Radzie Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim sprawozdanie finansowe Gminy Kamieniec Ząbkowicki w terminie do 31 maja roku następującego po roku budżetowym. Przekazywane sprawozdanie finansowe składa się z następujących elementów:

  1. bilansu z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
  2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
  3. łącznego rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
  4. łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
  5. informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

 

Powyższe dokumenty dotyczą okresu sprawozdawczego roku 2022 i zostały sporządzone wg stanu na dzień 31.12.2022 r. Bilans z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki prezentuje podstawowe parametry ekonomiczne charakteryzujące budżet Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2022 r. wykazuje stan 12 208 864,83 zł, na którą składają się takie elementy jak wartość środków pieniężnych, należności i rozliczeń, zobowiązań oraz cząstkowych wyników finansowych, kształtujących ogólny wynik finansowy Gminy. Dla przykładu, na dzień 31.12.2022 r. stan środków pieniężnych wynosił 12 190 135,33 zł, zobowiązania finansowe 21 016 771,43 zł, wynik wykonania budżetu – 13 563 945,44 zł (deficyt), stan skumulowanego wyniku budżetu – 53 243,09 zł.

 

Bilans zawarty w punkcie 2 prezentuje odpowiednio sytuację finansowo-majątkową wszystkich jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki łącznie. Bilans prezentuje takie kategorie ekonomiczne jak majątek (na który składają się aktywa trwałe i obrotowe, z dalszym ich podziałem na bardziej szczegółowe pozycje bilansowe, określające m.in. środki trwałe, inwestycje rozpoczęte, udziały, zapasy, należności, środki pieniężne) oraz źródła jego pokrycia (fundusze własne, w tym wyniki finansowe tworzące fundusze, fundusze celowe, zobowiązania). Suma bilansowa na dzień 31.12.2022 r. wynosi 121 380 316,86 zł. Rachunek zysków i strat prezentuje zbiorczo wynik finansowy wszystkich jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy Kamieniec Ząbkowicki – na dzień 31.12.2022 r. zysk netto wynosi 14 256 300,61 zł. Sprawozdanie powyższe wskazuje jednocześnie podział wyniku finansowego na poszczególne obszary działalności jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, tj. na wynik w obszarze podstawowym, operacyjnym oraz finansowym. Zestawienie zmian w funduszu jednostki prezentuje łączny fundusz podstawowy wszystkich jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Gminy, wraz ze wskazaniem pozycji zwiększających oraz zmniejszających ten fundusz na przestrzeni roku sprawozdawczego. Fundusz jednostek na dzień 31.12.2022 r. wynosi łącznie 100 478 807,34 zł. Informacja dodatkowa uszczegóławia dane objęte bilansami, rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian w funduszu jednostki.

Materiały

publikacja sprawozdania Gminy
Zarządzenie10820232023-05-08​_-​_publikacja​_sprawozdania​_Gminy.doc 0.04MB
bilans
Zarządzenie10820232023-05-08​_-​_załącznik​_bilans.pdf 0.16MB
bilans z wykonania budżetu
Zarządzenie10820232023-05-08​_-​_załącznik​_bilans​_z​_wykonania​_budżetu.pdf 0.13MB
rachunek zysków i strat
Zarządzenie10820232023-05-08​_-​_załącznik​_rachunek​_zysków​_i​_strat.pdf 0.14MB
informacja dodatkowa
Zarządzenie10820232023-05-08​_-​_załącznik​_informacja​_dodatkowa.pdf 0.36MB
zestawienie zmian w funduszu jednostki
Zarządzenie10820232023-05-08​_-​_załącznik​_zestawienie​_zmian​_w​_funduszu​_jednostki.pdf 0.13MB
{"register":{"columns":[]}}