W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki w 2023 roku

Ogłoszenie nr 1.PR.2023

Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego

z dnia 07.02.2023 r.

o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie  

kultury fizycznej i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki.

 

I. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 26 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 11 ust 1 i ust 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), oraz uchwały LVI/401/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 11 stycznia 2023 roku, w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

 

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych              i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w formie wspierania zadań publicznych:

 

Zadanie Nr 1: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu,                   w dyscyplinie piłka nożna w Gminie Kamieniec Ząbkowicki

m.in. poprzez

- propagowanie sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

- organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

- uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

 

Zadanie Nr 2: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu                     w dyscyplinie piłka nożna - sołectwo Byczeń

min. poprzez

- propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży i dorosłych,

- organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

- uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

 

Zadanie Nr 3: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu                   w dyscyplinie piłka siatkowa – sekcja żeńska.

m.in. poprzez

- propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży i dorosłych,

- organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

- uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

 

Zadanie Nr 4: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu                     w dyscyplinie piłka nożna dzieci.

m.in. poprzez

- propagowanie sportu i rekreacji wśród dzieci,

- organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

- uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

 

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w roku 2023 i w roku poprzednim:

1. Na realizację zadań w zakresie  kultury  fizycznej i sportu, przeznacza się kwotę 145 000,00 zł w tym:

       

            -  zadanie Nr 1 kwota:       85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

            -  zadanie Nr 2 kwota:       25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

-  zadanie Nr 3 kwota:         5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

-  zadanie Nr 4 kwota:       30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

 

2. Wymagany jest wkład własny podmiotu (co najmniej 10 % całkowitej wartości zadania w formie pieniężnej).

 

3. W roku 2022 na realizację w/w zadań publicznych przeznaczono środki w wysokości 145 000,00 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań publicznych

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych określają przepisy:

a) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),

b) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.);

2.   Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową składającą się z osób powołanych przez Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego w tym z osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Oferty, które nie będą spełniały kryteriów formalnych, będą złożone na niewłaściwych formularzach, wypełnione niepoprawnie bądź nieczytelne nie będą rozpatrywane jeżeli oferent nie złoży uzupełnień wyjaśnień na wezwanie zamawiającego.

4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnioną komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym, drukowanym wraz  z ponumerowaniem każdej strony.

5. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, wysokość przyznanej dotacji może być niższa aniżeli wnioskowana w ofercie.

6. Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7.  Wymaga się złożenia odrębnej oferty na każde z zadań wymienionych w punktach I i II.

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania

1. Wyłonienie i dofinansowanie ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem na podstawie załącznika Nr 3 do Ogłoszenia o konkursie

2. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2023 r.

3. Podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na realizację zadania.

4. Podmiot, który uzyskał dotację, po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania.

5. W rozliczeniu nie będą uwzględniane dokumenty finansowe: wystawione przed datą zawarcia umowy,  kary, odsetki za zwłokę.

6. Dotacja nie może być przyznana na:

- działalność odpłatną,

- pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

- działalność gospodarczą,

- zakup paliwa na dojazdy,

- opłatę: kar, odsetek, zaległych płatności, itp.

7. Paliwo można zakupić tylko i wyłącznie dla celów koszenia trawy na terenie boiska. Każdy taki zakup należy rozliczyć na karcie paliwowej z uwzględnieniem normy zużycia i czasu pracy.

8. Do zawieranych umów zleceń, niezbędnych w trakcie realizacji zadania, powinny być załączone miesięczne rozliczenia w postaci rachunków potwierdzających wykonanie zadania w danym miesiącu wraz z pisemnym rozliczeniem przepracowanych godzin i zawierające co najmniej minimalną stawkę wynagrodzenia, stosownie do Ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym  wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.)

 

V. Warunki, termin i miejsce składania ofert

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego (załącznik nr 2). Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 (sekretariat pok. nr 10) lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy realizowanego zadania.

2. W przypadku nadesłania oferty pocztą, decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

3. Termin składania ofert: 02.03.2023 r. do godz. 10.00

4. Termin związania ofertą upływa: 02.04.2023 r.

5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz powinna zostać złożona na formularzu zgodnym ze wzorem, powinna być złożona w 1 egzemplarzu wraz z następującym załącznikiem: kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione oraz powinna posiadać wymagane pieczęcie.

9. Formularz oferty można otrzymać w biurze Referatu Planowania i Rozwoju (II piętro, pokój nr 17) lub pobrać ze strony internetowej www.kamienieczabkowicki.eu BIP.

 

VI. Kryteria i tryb wyboru oferty

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 10 dni licząc od ostatniego dnia składania ofert.

2. Komisja Konkursowa zaopiniuje oferty przyznając określoną liczbę punktów poszczególnym ofertom w ramach przyjętych kryteriów:

     1) merytorycznych od 0 do 7 pkt.

 1. zgodność zadań przedstawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu,
 2. zasięg działania,
 3. szczegółowy zakres działania,
 4. mierzalny cel działania, wymierne korzyści płynące dla mieszkańców Gminy,
 5. społeczne  uzasadnienie perspektywy kontynuacji,
 6. wartość oferty, jej zbieżność z hierarchią potrzeb i zadań Gminy,
 7. wymierne efekty dotychczasowej pracy;

2) finansowych do 0 do 4 pkt.

 1. rzetelny budżet - koszty realizacji planowanego zadania,
 2. wysokość wkładu własnego podmiotu,
 3. udziału innych źródeł finansowania,
 4. prawidłowość i terminowość rozliczania zadania z lat ubiegłych;

3) organizacyjnych od 0 do 5 pkt.

 1. posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie w realizacji zadania,
 2. współpraca z innymi podmiotami publicznymi,
 3. możliwości realizacyjne – posiadana baza lokalowa i zasoby rzeczowe, kompetencje i   kwalifikacje osób zaangażowanych w projekt                      
 4. wkład pracy wolontariuszy,
 5. sposób realizacji zadań publicznych w latach poprzednich.

3. Komisje mogą uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia, w określonym przez siebie terminie, dodatkowych informacji, wyjaśnień, uzupełnień braków, dostępnych oferentowi, mogących mieć istotne znaczenie dla oceny oferty.

4.  Komisje opiniują pozytywnie tylko te wnioski, które uzyskały co najmniej 40 punktów. 

5.  Po rozpatrzeniu ofert zostanie sporządzony protokół.

6. W terminie do 7 dni od zakończenia procedury konkursowej oferenci, którym zostanie  przyznana dotacja, zostaną poinformowani poprzez ogłoszenie na stronie Internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Internetowej Gminy, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim ul. Ząbkowicka 26 w Kamieńcu Ząbkowickim. Do ogłoszenia, dołączono: wzór oferty, ramowy projekt umowy oraz wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji.

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 12.03.2023 r., przy czym dopuszcza się dokonywanie rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych ofert w kilku etapach oraz w uzasadnionych przypadkach rozstrzygnięcie konkursu w późniejszym terminie.

3. Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub części bez podawania przyczyn oraz przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

4. Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz zasad ewentualnego dofinansowania niepełnego zakresu określonego zadania.

5. Od rozstrzygnięcia konkursu i odmowy udzielenia dotacji nie przysługują środki odwoławcze.

6. Szczegółowych informacji, konsultacji w sprawie konkursu udziela:

     Pani Agnieszka Rogaczewska - tel. 729-057-854

Materiały

Ogłoszenie o konkursie
Zarządzenie​_37​_+​_Zał​_nr​_1​_OGŁOSZENIE​_Konkursu​_2023.DOC 0.08MB
Oferta
zał​_2​_oferta.docx 0.05MB
Wzór umowy
załącznik​_nr​_3​_WZÓR​_umowy.doc 0.08MB
Sprawozdanie
zał​_4​_sprawozdanie.docx 0.04MB
Zarządzenie o konkursie
zarządzenie​_37​_2023.pdf 0.23MB
{"register":{"columns":[]}}