W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór natanowisko Referent w Dziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w ZUK

Zakład Usług Komunalnych

w Kamieńcu Ząbkowickim

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Referent w Dziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 

w Zakładzie Usług Komunalnych

57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Złotostocka 4

 

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4.  wykształcenie średnie,
 5. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 6. co najmniej rok stażu pracy zawodowej ,
 7. znajomość przepisów prawnych w zakresie:

- ustawa o samorządzie gminnym,

- ustawa prawo zamówień publicznych,

- ustawa o gospodarce komunalnej,

- ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,

- ustawa o własności lokali, gospodarki nieruchomościami

 - postępowania administracyjnego

 1. obsługa programów komputerowych (pakiet MS Office, FK 2000 INFO SPÓŁKA).

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. komunikatywność,
 2. praca w zespole,
 3. samodzielność i kreatywność,
 4. wysoka kultura osobista,
 5. obsługa urządzeń biurowych,
 6. odporność na stres,
 7. umiejętność planowania i zarządzania czasem,
 8. odpowiedzialność i zdyscyplinowanie,
 1. znajomość przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej,

 

 1. znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Kompleksowa obsługa administracyjna Działu Gospodarki Mieszkaniowej:
 • sporządzanie dokumentacji związanej z remontami wykonywanymi na budynkach będących w administracji ZUK;
 • przygotowanie dokumentów do egzekucji i umarzania należności, prowadzenie spraw związanych z windykacją należności bieżących i zaległych, sporządzanie upomnień, wezwań do zapłaty najemców nie regulujących opłat w terminie

2) Kompleksowa obsługa administracyjna Działu Gospodarki Komunalnej

 • zawieranie umów na wywóz nieczystości stałych na terenie Gminy oraz wystawianie faktur  za wykonane usługi;
 • prowadzanie wymaganych ewidencji i rejestrów nieczystości stałych, organizowanie odbiorów odpadów, kontrola terminowości ;
 • sporządzanie i kontrola kart pracy pojazdów oraz czasu pracy i rozliczeń paliwa,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 • księgowanie wpłat, kontrola wpływów gotówki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • sporządzanie raportów dla organów administracji państwowej w zakresie powierzonych kompetencji.

 

 1. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- CV,

- kwestionariusz osobowy,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- dokument potwierdzający zatrudnienie,

- oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być potwierdzone przez kandydata „Za zgodność z oryginałem”.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. pełny wymiar czasu pracy,
 2. miejsce pracy: Zakład Usług Komunalnych, ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, budynek niedostosowany do potrzeb niepełnosprawnych,
 3. rodzaj pracy: praca administracyjna, praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych,
 1. Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Złotostocka 4, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko - Referent w Dziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” – w terminie do dnia 17.01.2022 r. do godz. 10.00

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata.

 1. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.
 2. Po upływie terminu do złożenia dokumentów następuje wstępna analiza pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w wymogi, przewiduje się dodatkowe rozmowy.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zgodnie
  z kodeksem pracy zaświadczenie o stanie zdrowia w celu potwierdzenia zdolności do wykonywania określonej pracy.
 4. Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

 

 

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 03.01.2022 r.

Informacja Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

I. Nazwa i adres jednostki:

 

Zakład Usług Komunalnych, ul. Złotostocka 4, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki.

 

II. Stanowisko urzędnicze:

 

Referent w Dziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

 

III. W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:

 

Pani Paulina Przybylska  zamieszkała w Kamieńcu Ząbkowickim

 

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja wyłoniła w drodze konkursu Panią Paulinę Przybylską, która spełnia wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Pani Paulina Przybylska posiada kwalifikacje i odpowiednią wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie zawodowe w pracy. Dysponuje ponadto umiejętnościami niezbędnymi do pracy na stanowisku Referenta Działu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

 

 

Materiały

Kwestionariusz osobowy
Kwestionariusz​_osobowy.pdf 0.06MB
Oświadczenie nabór na stanowisko Referent ds. rozliczeń
Oświadczenie​_nabór​_na​_stanowisko​_Referent​_ds​_rozliczeń.doc 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}