W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. ADMINISTRACYJNO-KADROWYCH w CIS

NABÓR NA STANOWISKO

REFERENTA DS. ADMINISTRACYJNO-KADROWYCH

 

 

Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki poszukuje kandydata
na stanowisko: referent ds. administracyjno-kadrowych

Forma zatrudnienia: umowa o pracę - 1 etat

Miejsce wykonywania pracy - Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

 1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie co najmniej średnie lub wyższe,
 3. doświadczenie zawodowe,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 5. umiejętność obsługi komputera,
 6. brak prawomocnego skazania za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. samodzielność, komunikatywność, empatia, cierpliwość, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność, dyskrecja, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 2. wysoka kultura osobista,
 3. łatwość nawiązywanie kontaktów,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 5. umiejętność organizacji pracy sobie i innym,
 6. znajomość przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz dotyczących funkcjonowania centrum integracji społecznej, określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
 7. Praktyczna znajomość programu Płatnik

 

 1. Zakres zadań
 1. prowadzenie sekretariatu,
 2. projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji oraz prowadzenie spraw wynikających  z instrukcji kancelaryjnej,
 3. sprawowanie nadzoru i kontroli dyscypliny pracy oraz przestrzegania przepisów regulaminu pracy i kodeksu pracy,
 4. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i zażaleń,
 5. prowadzenie obsługi spraw osobowo -kadrowych i socjalnych pracowników,
 6. sporządzanie i naliczanie list płac pracowników oraz uczestników, kart wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym oraz Powiatowym Urzędem Pracy,
 7. prowadzenie składnicy akt placówki,
 8. prowadzenie prac związanych z obsługą korespondencji,
 9. prowadzenie ewidencji i gospodarka drukami ścisłego zarachowania,
 10. prowadzenie ewidencji obecności pracowników,
 11. zaopatrzenie jednostki w środki techniczno – biurowe i socjalne,
 12. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami indywidualnymi i grupowymi,
 13. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników oraz uczestników,
 14. prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem, awansowaniem orz karaniem pracowników,
 15. sporządzanie sprawozdań w zakresie zatrudnienia i wynagradzania pracowników oraz dotyczących rozliczenia dotacji,
 16. sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych i terminowe ich przekazywanie,
 17. wykonywanie innych prac na zlecenie Kierownika i Głównego księgowego.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o stanie zdrowia,
 • kwestionariusz osobowy (według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia),
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781.)

 1. Forma i  termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Ząbkowickiej 21 w Kamieńcu Ząbkowickim. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem: Nabór na stanowisko: Referent ds. administracyjno-kadrowych
w terminie do dnia 02 lutego 2024 r. do godziny 14:30. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki http://bip.kamzab.pl

Aplikacje, które wpłyną do Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 1. Inne informacje:

Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

 1. Dodatkowych informacji udziela: p. Agata Mroczek-tel. 533 383 913

                                                                                                  Kierownik

                                                                                      Centrum Integracji Społecznej

                                                                                              (-) Agata Mroczek

 

 Kamieniec Ząbkowicki dn; 19 stycznia 2024 r. 

Materiały

Nabór
Nabór​_na​_Rds​_a-k.pdf 0.10MB
Kwestionariusz
Kwestionariusz​_gotowy​_osoby​_ubiegającej​_się.pdf 0.08MB
Oświadczenie
Oświadczenie​_kandydata.pdf 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}