W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór na stanowisko REFERENT w OPS w Kamieńcu Ząbkowickim

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

ogłasza nabór na stanowisko:

 

REFERENT

 

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5.  wykształcenie średnie lub wyższe, mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 6. znajomość przepisów w zakresie:

- ustawa o rachunkowości,

- ustawy o oświacie w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej i finansowej

oraz ustaw realizowanych w Ośrodku.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. biegła obsługa komputera, doświadczenie w pracy z programami komputerowymi                       ( m.in. Pakiet Office,  bankowości elektronicznej, mile widziane doświadczenie w pracy z programami księgowymi oraz z programami firmy Sygnity do obsługi świadczeń),
 2. znajomość programu Płatnik
 3. umiejętność interpretacji i zastosowania aktów prawnych w praktyce,
 4. komunikatywność,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. samodzielność, odpowiedzialność i kreatywność,
 7. wysoka kultura osobista,
 8. odporność na stres,
 9. umiejętność planowania i zarządzania czasem,
 10. rzetelność, sumienność,

  

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

   1. realizacja zadania w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki (przyjmowanie, weryfikacja, wniosków, prowadzenie postępowania administracyjnego, rozliczanie udzielonej pomocy),
   2. dokonywanie wstępnej weryfikacji dokumentów księgowych, sprawdzanie
           pod względem formalnym i rachunkowym,
   3. prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej,
   4. prowadzenie ewidencji kont rozrachunkowych z odbiorami i dostawcami,
   5. prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych
   6. prowadzenie ewidencji środków trwałych , pozostałych środków trwałych  i odpisu  amortyzacji środków trwałych  wartości niematerialnych i prawnych,
   7. wycena i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych w zakresie inwentaryzacji przeprowadzonych metodą spisu z natury,
   8. sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących środków trwałych,
   9. potwierdzenie salda z kontrahentami
   10. przygotowywanie przelewów i obsługa programu bankowego,
   11. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem osób – program PŁATNIK,
   12. przygotowywanie sprawozdań w zakresie realizowanych zadań w Ośrodku,
   13. sporządzanie deklaracji rozliczeniowych w Programie Płatnik
   14. organizacja i wykonywanie czynności administracyjno– księgowych,
   15. wspomaganie Głównego Księgowego w czynnościach i zadaniach realizowanych przez niego
   16. wykonywanie innych czynności wynikających z polecenia służbowego                                         od Przełożonego.

 

 

  1. Warunki pracy na danym stanowisku:
   1. praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Ząbkowicka 21, 57 -230 Kamieniec Ząbkowicki,
   2. wymiar zatrudnienia: pełen etat,
   3. wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych,
   4. rodzaj pracy: praca o charakterze administracyjno- księgowym .

 

 

  1. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- CV z informacjami o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej,

- kwestionariusz osobowy,

- kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) ,

- dokumenty mówiące o posiadanych, dodatkowych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

- oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku,

- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

  1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. stanowisko pracy znajduje się na I piętrze w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej,                                       ul. Ząbkowicka 21, Kamieniec Ząbkowicki ,
 2. praca z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
 3. stanowisko pracy w pomieszczeniu, które nie jest dostosowane dla osoby poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym  datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim,                                                               w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty należy składać  osobiście  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej                                                     w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 21 w zamkniętych kopertach z   dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim”   lub przesłać pocztą na adres Ośrodka do dnia 18.12.2023 r. do godz. 1600 (liczy się data wpływu). Aplikacje, które wpłyną po terminie lub niekompletne pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 

Po upływie terminu do złożenia dokumentów następuje wstępna analiza pod kątem spełnienia  wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających w/w wymogi, przewiduje się dodatkowe rozmowy.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie                    o terminie i miejscu przeprowadzania dalszego etapu naboru.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie podana na stronie internetowej.

 

Zastrzega się prawo do unieważnienia  naboru bez podawania przyczyn.

 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu: 74 8 173 051

 

 

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kamieńcu Ząbkowickim

Helena Staśkiewicz-Dobrowolska

 

 

Kamieniec Ząbkowicki,  6 grudzień 2023 r.

{"register":{"columns":[]}}