W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór na stanowisko: Asystent rodziny

 

Kierownik  Ośrodka  Pomocy Społecznej

w Kamieńcu Ząbkowickim

ogłasza nabór na stanowisko:

Asystent rodziny

w Ośrodku Pomocy Społecznej w  Kamieńcu Ząbkowickim

ul. Ząbkowicka  21

 

 1. Adres jednostki

Ośrodek Pomocy Społecznej

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

ul. Ząbkowicka 21

 1. Określenie stanowiska

      Asystent rodziny

 

 1. Wymiar czasu pracy 

Umowa  o pracę – ½ etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy.

 1. Wymagania konieczne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadanie pełnych praw publicznych,

- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna,   

   lub nauka o rodzinie,

- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z 

  dziećmi i rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, 

  studia podyplomowe obejmujące zakres programowy szkolenia zgodnie z ustawą o 

  wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z

  dziećmi lub rodziną,

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe  i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy z dziećmi i rodziną,

- osoba  nie jest i nie była pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest  

   zawieszona ani ograniczona,

-  wypełnia obowiązek alimentacyjny –w przypadku gdy taki obowiązek  w stosunku do niej

   wynika z tytułu  egzekucyjnego,

-  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

   przestępstwo skarbowe,

-  posiada umiejętność podejmowania decyzji,

-  ma poczucie odpowiedzialności,

-  stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

- nieposzlakowana opinia,

- sumienność i dokładność,

- dyspozycyjność i zaangażowanie,

- dobra organizacja pracy,   

- wysoka kultura osobista,

- zdolności mediacyjne,

- umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

- znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z

  innymi jednostkami i instytucjami,

- samodzielność i odpowiedzialność,

- odporność na stres,

- doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,

- prawo jazdy kat. B.

  

Do głównych zadań asystenta rodziny będzie należało między innymi:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, 
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
 • prowadzenie indywidulanych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 • prowadzenie dokumentacji i dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
 • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
 • współpraca z jednostkami administracji samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  i osobami specjalizującymi się w działaniach na  rzecz dziecka i rodziny,
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

 

 1. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie

  zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

- kserokopia dowodu osobistego,

- kserokopie świadectw pracy,

- referencje,

- oświadczenie o niekaralności i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz

  korzystania w pełni z praw  publicznych,

- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w    

  stanowisku,

- kwestionariusz osobowy,

- oświadczenie o niekaralności,

- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 

 1.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym  datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , był niższy niż 6%.

 

 

 

 1. Wymagane dokumenty należy składać  osobiście  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej                  w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 21 w zamkniętych kopertach z   dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Asystent rodziny”   lub przesłać pocztą na adres ośrodka do dnia 31.08.2023 r. do godz. 1530 (liczy się data wpływu). Aplikacje, które wpłyną po terminie lub niekompletne pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 

 1. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia                              z   przyczyn formalnych.

 

 1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów następuje wstępna analiza pod kątem spełnienia  wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. W przypadku większej liczby   kandydatów spełniających w/w wymogi, przewiduje się dodatkowe rozmowy.

 

 1. Zastrzega się  prawo do unieważnienia  naboru bez podawania przyczyn.

 

 

 

 

.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać po nr. telefonu: 74 8 173 051

 

 

Kamieniec Ząbkowicki, 16.08.2023 r.

 

 

                                                                                 Kierownik

                                                                                 Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                   w Kamieńcu Ząbkowickim

                                                                           Helena Staśkiewicz – Dobrowolska

                                                                             

{"register":{"columns":[]}}