W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór na pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

Nabór na pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Pracownik socjalny

 

 1. Adres jednostki

Ośrodek Pomocy Społecznej

57-230 Kamieniec Ząbkowicki

ul. Ząbkowicka  21

 1. Określenie stanowiska

Pracownik socjalny

 1. Wymiar czasu pracy 

pełny etat

      4. Wymagania konieczne

            - posiadanie obywatelstwa polskiego,

- wykształcenie: 

 1. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub
 2. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna, lub
 3. do 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyż sze o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
  • pedagogika
  • pedagogika specjalna
  • politologia
  • polityka społeczna
  • psychologia
  • socjologia
  • nauka o rodzinie,

            - korzystanie w pełni z praw publicznych,

            - nieposzlakowana opinia,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- znajomość ustawy o pomocy społecznej, KPA i innych przepisów niezbędnych do pracy na  

              stanowisku,

- znajomość obsługi komputera,

- znajomość programu POMOST, SYGNITY, Ms Office.

       5.  Wymagania dodatkowe

- sumienność i dokładność,

- dyspozycyjność i zaangażowanie,

- kreatywność,

- łatwość nawiązywania kontaktów,

- wysoka kultura osobista,

- umiejętność pracy w zespole,

- odporność na stres,

- mile widziane prawo jazdy.

6.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

-praca socjalna;

-przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;

-dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

-udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania
spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej
pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich
trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;

- pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej
specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie
możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe,
samorządowe i organizacje pozarządowe;

- udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

- pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

- współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa;

- inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób                     i rodzin;

- współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

- inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych.

  - realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w  Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych,

             - i inne zadania zlecone przez Kierownika jednostki jaką jest Ośrodek Pomocy   Społecznej.
            Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:

- kierować się zasadami etyki zawodowej;

- kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;;

- przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę,

grupę lub społeczność;;

-udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach                                i dostępnych formach pomocy;

-zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;

-podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

7.  Wymagane dokumenty

   • list motywacyjny,
   • CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
   • oryginał kwestionariusza osobowego,
   • kserokopie świadectw pracy,
   • dokumenty potwierdzające wykształcenie,
   •  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
   • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.1781) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru,

- oświadczenie kandydata  o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku będącym przedmiotem naboru,

   • referencje.

 

Wymagane dokumenty, list motywacyjny, CV- powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r                             o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530)” i własnoręcznie podpisane.

    

 

 

 

  8.  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy        Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim w zamkniętych kopertach z dopiskiem

Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny”, lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. Ząbkowicka 21, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki w terminie do  22 maja 2023 r. do godziny 16:00.  O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data 

doręczenia do adresata.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu  74 81 73 051.

10.  Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn   formalnych.

     11.  Po upływie terminu do złożenia dokumentów następuje wstępna analiza pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. W przypadku większej liczby  kandydatów spełniających w/w wymogi, przewiduje się dodatkowe rozmowy.

      12. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podawania przyczyn.

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kamieńcu Ząbkowickim

Helena Staśkiewicz - Dobrowolska

 

 

Kamieniec Ząbkowicki 08.05.2023r.

 

 

AKTUALIZACJA

W załączeniu wynik naboru.

Materiały

Informacja o wyniku naboru
Informacja​_o​_wyniku​_naboru​_na​_stanowisko​_pracownik​_socjalny.pdf 0.11MB
{"register":{"columns":[]}}