W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

MPZP Ożary, Pilce i Suszka

Uchwała nr LXV/457/2023

Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim

z dnia 28 sierpnia 2023 roku

 

w sprawie przystąpienia

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obrębów ewidencyjnych Ożary, Pilce i Suszka

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co następuje:

 

§1

 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych Ożary, Pilce i Suszka.

§2

 

Granica obszaru objętego planem miejscowym, przedstawiona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, obejmuje:

  • obręb ewidencyjny Ożary w granicach administracyjnych, zgodnie z uszczegółowieniem na załączniku graficznym nr 2 do niniejszej uchwały;
  • obręb ewidencyjny Pilce w granicach administracyjnych, zgodnie z uszczegółowieniem na załączniku graficznym nr 3 do niniejszej uchwały;
  • obręb ewidencyjny Suszka w granicach administracyjnych, zgodnie z uszczegółowieniem na załączniku graficznym nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE do

Uchwały nr LXV/457/2023

Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim

z dnia 28 sierpnia 2023 roku

 

w sprawie przystąpienia

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obrębów ewidencyjnych Ożary, Pilce i Suszka

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do zadań własnych gminy należy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

W granicach terenów objętych niniejszą uchwałą całość obszaru objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z 2006 roku wraz z późniejszą zmianą z 2010 roku, dotyczącą korekt wyłącznie w tekstowej części uchwały. Obowiązujące plany miejscowe są nieaktualne pod względem prawnym, ze względu na brak uregulowania całości zakresu planu miejscowego określonego w aktualnym brzmieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 977). Ponadto część ustaleń planów miejscowych należy uznać za nieaktualne pod względem merytorycznym, ze względu na zmianę uwarunkowań, potrzeb inwestycyjnych oraz kierunków polityki przestrzennej określonej w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Obowiązywanie dwóch planów miejscowych, z których jeden miał charakter zmieniający wybrane ustalenia objęte planem wcześniejszym, prowadzi do problemów związanych z niespójnymi zapisami poszczególnych uchwał, a także trudnościami w posługiwaniu się nimi. Z tego też względu występuje potrzeba sporządzenia nowych planów miejscowych obejmujących co najmniej jednostki poszczególnych obrębów ewidencyjnych.

 

Niniejszą uchwałą, kontynuując cykl uchwał intencyjnych w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowych planów miejscowych na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki, objęto obręby ewidencyjne Ożary, Pilce i Suszka, na których w związku z dynamicznymi zmianami w uwarunkowaniach istnieją zasadne potrzeby związane z aktualizacją planów miejscowych. Rejon ten obejmuje obszar o łącznej powierzchni około 1820 ha. Głównymi potrzebami są przede wszystkim planowane inwestycje związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym i przeciwdziałaniem skutkom suszy, działalności górnicze, a także potencjalny rozwój usług, w tym turystyki, i szanse z tego wynikające oraz uregulowanie aktualnego i planowanego zagospodarowania w granicach istniejącej i planowanej sieci osadniczej. Ponadto istnieje potrzeba spójnego zagospodarowania obszarów w granicach poszczególnych obrębów ewidencyjnych celem prowadzenia uporządkowanej gospodarki przestrzennej. Z tego też względu niniejsza uchwała obejmuje obręby ewidencyjne Ożary, Pilce i Suszka w całości.

 

Wszelkie elementy polityki przestrzennej zostaną ujęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Biorąc pod uwagę powyższe uznaje się za celowe podjęcie przedmiotowej uchwały.

 

Materiały

Uchwała​_RM​_2023​_457​_LXV​_mpzp​_OPS-sig
Uchwała​_RM​_2023​_457​_LXV​_mpzp​_OPS-sig.pdf 0.35MB
Uchwała​_RM​_2023​_457​_LXV​_(4)​_mpzp​_OPS-sig-sig
Uchwała​_RM​_2023​_457​_LXV​_(4)​_mpzp​_OPS-sig-sig.pdf 0.99MB
Uchwała​_RM​_2023​_457​_LXV​_(3)​_mpzp​_OPS-sig-sig
Uchwała​_RM​_2023​_457​_LXV​_(3)​_mpzp​_OPS-sig-sig.pdf 1.03MB
Uchwała​_RM​_2023​_457​_LXV​_(2)​_mpzp​_OPS-sig-sig
Uchwała​_RM​_2023​_457​_LXV​_(2)​_mpzp​_OPS-sig-sig.pdf 1.09MB
Uchwała​_RM​_2023​_457​_LXV​_(1)​_mpzp​_OPS-sig-sig
Uchwała​_RM​_2023​_457​_LXV​_(1)​_mpzp​_OPS-sig-sig.pdf 1.17MB
{"register":{"columns":[]}}