W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

MPZP Chałupki i Starczów

Uchwała nr LXV/458/2023

Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim

z dnia 28 sierpnia 2023 roku

 

w sprawie przystąpienia

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obrębów ewidencyjnych Chałupki i Starczów

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 977) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala, co następuje:

 

§1

 

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych Chałupki i Starczów.

§2

 

Granice obszarów objętych planem miejscowym przedstawione są na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały:

  • załącznik nr 1, obejmujący obręb ewidencyjny Chałupki w jego granicach administracyjnych.
  • załącznik nr 2, obejmujący obręb ewidencyjny Starczów w jego granicach administracyjnych.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE do

Uchwały nr ...

Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim

z dnia .. … 2023 roku

 

w sprawie przystąpienia

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla obrębów ewidencyjnych Chałupki i Starczów

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do zadań własnych gminy należy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

W granicach terenów objętych niniejszą uchwałą całość obszaru objęta jest obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Niemal cały obszar obrębów Chałupki i Starczów obejmuje plan miejscowy z 2006 roku wraz z późniejszą zmianą z 2010 roku, dotyczącą korekt wyłącznie w tekstowej części uchwały. Obowiązują tu także dwa późniejsze (2010 i 2015 rok) plany „punkowe” dla wybranych działek ewidencyjnych. Obowiązujące plany miejscowe są nieaktualne pod względem prawnym, ze względu na brak uregulowania całości zakresu planu miejscowego określonego w aktualnym brzmieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 977). Ponadto część ustaleń planów miejscowych należy uznać za nieaktualne pod względem merytorycznym, ze względu na zmianę uwarunkowań, potrzeb inwestycyjnych oraz kierunków polityki przestrzennej określonej w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Obowiązywanie kilku planów miejscowych, z których część miała charakter zmieniający wybrane ustalenia objęte planem wcześniejszym, prowadzi do problemów związanych z niespójnymi zapisami poszczególnych uchwał, a także trudnościami w posługiwaniu się nimi. Z tego też względu występuje potrzeba sporządzenia nowych planów miejscowych obejmujących co najmniej jednostki poszczególnych obrębów ewidencyjnych.

 

Niniejszą uchwałą, kończąc cykl uchwał intencyjnych w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowych planów miejscowych na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki, objęto obręby ewidencyjne Chałupki i Starczów, na których w związku z dynamicznymi zmianami w uwarunkowaniach istnieją zasadne potrzeby związane z aktualizacją planów miejscowych. Rejon ten obejmuje obszar o łącznej powierzchni około 1905 ha. Głównymi potrzebami są przede wszystkim potencjalny rozwój odnawialnych źródeł energii oraz działalności górnicze i szanse z tego wynikające oraz uregulowanie aktualnego i planowanego zagospodarowania w granicach istniejącej i planowanej sieci osadniczej. Ponadto istnieje potrzeba spójnego zagospodarowania obszarów w granicach poszczególnych obrębów ewidencyjnych celem prowadzenia uporządkowanej gospodarki przestrzennej. Z tego też względu niniejsza uchwała obejmuje obręby ewidencyjne Chałupki i Starczów w całości.

 

Wszelkie elementy polityki przestrzennej zostaną ujęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Biorąc pod uwagę powyższe uznaje się za celowe podjęcie przedmiotowej uchwały.

 

Materiały

Uchwała​_RM​_2023​_458​_LXV​_mpzp​_Chałupki​_Starczów
Uchwała​_RM​_2023​_458​_LXV​_mpzp​_Chałupki​_Starczów.pdf 0.35MB
Uchwała​_RM​_2023​_458​_LXV​_(1)​_mpzp​_Chałupki​_Starczów
Uchwała​_RM​_2023​_458​_LXV​_(1)​_mpzp​_Chałupki​_Starczów.pdf 1.11MB
Uchwała​_RM​_2023​_458​_LXV(2)​_​_mpzp​_Chałupki​_Starczów
Uchwała​_RM​_2023​_458​_LXV(2)​_​_mpzp​_Chałupki​_Starczów.pdf 1.09MB
{"register":{"columns":[]}}