W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim 2024

ZARZĄDZENIE NR 123/2024

BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 21 maja 2024 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2024r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 737) w związku z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Szkolna 10.

 

§ 2

Ogłoszenie o konkursie stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Kamieńcu Ząbkowickim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 123/2024

Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego

z dnia 21 maja 2024r.

 

 

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki

 

Termin składania ofert upływa 4 czerwca 2024 r.

 

Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428).

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2023 r. poz. 2578).

 

 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce,

 

 1. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
  z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

 

 1. posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

 

 1. uzyskał:
 1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa art. 63 ust. 12 tej ustawy,

 

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

 

 1. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023 poz. 742 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

 

 1. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

 1. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

 

 1. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 104),

 

 1. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną
  na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 672 ze zm.), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

 

 1. Stanowisko dyrektora zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa
  i publiczne przedszkole, z wyjątkiem zespołu, w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa specjalna lub publiczne przedszkole specjalne albo przedszkole specjalne, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

 

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
  w danej szkole podstawowej, oraz

 

 1. spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-11.

 

 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły, zespołu publicznych szkół lub publicznych placówek, może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
  o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

 

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,

 

 1. posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym, co najmniej dwuletni staż pracy
  na stanowisku kierowniczym,

 

 1. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 

 1. spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

 

 1. Stanowisko dyrektora w publicznej szkole oraz zespole publicznych szkół lub publicznych placówek, może zajmować również:

 

 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

 

 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku,
  na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

 

 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 854 ze zm.)

 

 1. spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania, co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.

 

 1. Wskazanie wymaganych dokumentów:

 

 1. uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,

 

 1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
 2. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 

 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. datę i miejsce urodzenia,
  3. obywatelstwo,
  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 

 1. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

 

 1. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 

 1. w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
 1. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa
  w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672 ze zm.), lub
 2. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 3. dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
 1. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 

 1. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 

 1. oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

 1. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 104),

 

 1. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. 2024 poz. 273) –
  w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem
  1 sierpnia 1972 r.

 

 1. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

 

 1. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 

 1. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust 1 ustawy
  z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.),

 

 1. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

 1. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 4-7, 12 i 13.

 

 1. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

 

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim przy
ul. Ząbkowickiej 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: pn. 7:30-16:00, wt.-czw. 7:30-15:30, pt. 7:30-15:00) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym i nr telefonu oraz z dopiskiem "Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim w terminie do 4 czerwca 2024 r. do godz. 15:00 (liczy się data złożenia (wpływu) do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim).
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Materiały

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim
2024​_05​_21​_Zarządzenie​_Ogłoszenie​_konkurs​_na​_dyrektora​_ZSP​_2​_.pdf 4.86MB
{"register":{"columns":[]}}