W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ekofizjografia

Strona 1
GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE
GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE
Zespół projektowy:
mgr Robert Boryczka
mgr inż. Katarzyna Zdeb–Kmiecik
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 2019
(aktualizacja 2021 ***)
Strona 2
GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE
SPIS TREŚCI
1. CEL OPRACOWANIA I PODSTAWY PRAWNE .....................................................................5
2. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.................................................. 8
2. 1. Położenie geograficzne i administracyjne. ........................................................................................ 8
2. 2. Klimat. .............................................................................................................................................. 11
2. 3. Geologia. .......................................................................................................................................... 18
2.3.1. Budowa geologiczna................................................................................................................................................. 18
2.3.2. Złoża kopalin.............................................................................................................................................................. 19
2.3.3. Perspektywy i prognozy występowania kopalin................................................................................................... 25
2.3.4. Udokumentowane kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla................................................... 26
2. 4. Geomorfologia.................................................................................................................................. 26
2.4.1. Charakterystyka makroregionów i mezoregionów............................................................................................... 26
2.4.2. Rzeźba terenu. ........................................................................................................................................................... 27
2.4.3. Czynne procesy geomorfologiczne. ....................................................................................................................... 28
2. 5. Hydrologia........................................................................................................................................ 30
2.5.1. Wody podziemne....................................................................................................................................................... 30
2.5.2. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych. .................................................................................................................... 31
2.5.3. Jednolite części wód podziemnych........................................................................................................................ 32
2.5.4. Wody powierzchniowe.............................................................................................................................................. 34
2.5.5. Topograficzne działy wodne. ................................................................................................................................... 38
2.5.6. Charakterystyka hydrologiczna. ............................................................................................................................. 39
2. 6. Gleby. ............................................................................................................................................... 45
2.6.1. Ogólna charakterystyka gleb................................................................................................................................... 45
2.6.2. Kompleksy glebowo – rolnicze. .............................................................................................................................. 45
2.6.3. Bonitacja gleb. ........................................................................................................................................................... 47
2. 7. Roślinność. ...................................................................................................................................... 54
2.7.1. Regionalizacja geobotaniczna................................................................................................................................. 54
2.7.2. Potencjalna roślinność naturalna. .......................................................................................................................... 54
2.7.3. Zbiorowiska roślinne. ............................................................................................................................................... 55
2.7.4. Zbiorowiska leśne. .................................................................................................................................................... 57
2. 8. Zwierzęta. ......................................................................................................................................... 60
3. OBSZARY I OBIEKTY PODLEGAJĄCE OCHRONIE. .............................................................. 64
3. 1. Ochrona przyrody. ........................................................................................................................... 64
3.1.1. Położenie gminy na tle systemu ochrony przyrody w regionie.......................................................................... 64
3.1.2. NATURA 2000. ........................................................................................................................................................... 65
3.1.3. Pomniki przyrody. ..................................................................................................................................................... 66
3.1.4. Ochrona gatunkowa fauny i flory............................................................................................................................ 71
3.1.5. Cenne siedliska przyrodnicze. ................................................................................................................................ 73
3.1.6. Geostanowiska. ......................................................................................................................................................... 78
3.1.7. Założenie parkowe. ................................................................................................................................................... 79
3.1.8. Pozostałe elementy środowiska przyrodniczego podlegające ochronie. ......................................................... 79
3.1.9. Audyt krajobrazowy. ................................................................................................................................................. 82
3.1.10. Obszary proponowane do objęcia ochroną. ....................................................................................................... 82
3. 2. Ochrona kulturowa........................................................................................................................... 85
3.2.1. Zabytki. ....................................................................................................................................................................... 85
3.2.2. Stanowiska archeologiczne. .................................................................................................................................... 91
3.2.3. Strefy konserwatorskie............................................................................................................................................. 93
3.2.4. Park Kulturowy. ......................................................................................................................................................... 95
4. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO – EKONOMICZNE.......................................................97
4. 1. Demografia. ...................................................................................................................................... 97
4.1.1. Podstawowe dane o ludności.................................................................................................................................. 97
4.1.2. Struktura wieku mieszkańców................................................................................................................................. 98
4.1.3. Ruch naturalny i wędrówkowy ludności. ............................................................................................................. 101
4. 2. Rynek pracy i zatrudnienie............................................................................................................. 102
4.2.1. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON. ........................................................................... 102
4.2.2. Zatrudnienie i bezrobocie. ..................................................................................................................................... 105
4. 3. Gospodarka.................................................................................................................................... 107
4.3.1. Rolnictwo.................................................................................................................................................................. 107
4.3.2. Leśnictwo. ................................................................................................................................................................ 113
4.3.3. Działalności produkcyjne....................................................................................................................................... 116
4.3.4. Usługi. ....................................................................................................................................................................... 117
5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.......................................................................................119
5. 1. Rozwój osadnictwa. ....................................................................................................................... 119
Strona 3
GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE
5. 2. Struktura zagospodarowania terenu.............................................................................................. 123
5. 3. Tereny aktywności gospodarczych. .............................................................................................. 130
5.3.1. Tereny rolnicze. ....................................................................................................................................................... 130
5.3.2. Tereny leśne............................................................................................................................................................. 132
5.3.3. Tereny przemysłowe............................................................................................................................................... 133
5.3.4. Tereny usługowe. .................................................................................................................................................... 136
5.3.5. Turystyka i rekreacja. ............................................................................................................................................. 136
5. 4. Gospodarka mieszkaniowa. ........................................................................................................... 139
5. 5. Infrastruktura techniczna. .............................................................................................................. 144
5.5.1. Transport i komunikacja......................................................................................................................................... 144
5.5.2. Zaopatrzenie w wodę. ............................................................................................................................................. 154
5.5.3. Odprowadzanie ścieków. ....................................................................................................................................... 156
5.5.4. Sieć gazowa. ............................................................................................................................................................ 163
5.5.5. Elektroenergetyka. .................................................................................................................................................. 164
5.5.6. Ciepłownictwo. ........................................................................................................................................................ 167
5.5.7. Gospodarka odpadami. .......................................................................................................................................... 170
5.5.8. Melioracje i urządzenia wodne. ............................................................................................................................. 172
5.5.9. Cmentarze. ............................................................................................................................................................... 181
5.5.10. Obiekty obrony cywilnej i narodowej. ................................................................................................................ 182
6. FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA I POWIĄZANIA PRZYRODNICZE. ......................183
6. 1. Procesy geodynamiczne. ............................................................................................................... 183
6. 2. Przekształcenia morfologii terenu. ................................................................................................ 185
6. 3. Procesy hydrologiczne................................................................................................................... 187
6. 4. Lokalne warunki klimatyczne......................................................................................................... 191
6. 5. Zachowanie i ochrona procesów biologicznych............................................................................ 193
6. 6. Zagrożenia dla lokalnej flory i fauny. ............................................................................................. 194
6. 7. Odporność i zdolność środowiska do regeneracji. ....................................................................... 201
7. STAN ŚRODOWISKA I ŻRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ......................................................203
7. 1. Stan gleb. ....................................................................................................................................... 203
7.1.1. Źródła zanieczyszczeń............................................................................................................................................ 203
7.1.2. Wyniki badań gleb na terenie powiatu ząbkowickiego. ..................................................................................... 204
7.1.3. Pierwiastki promieniotwórcze w glebach. ........................................................................................................... 209
7.1.4. Ryzyko radonowe.................................................................................................................................................... 210
7.1.5. Grunty zdewastowane. ........................................................................................................................................... 211
7. 2. Stan wód......................................................................................................................................... 212
7.2.1. Stan czystości wód podziemnych. ....................................................................................................................... 212
7.2.2. Stan czystości wód powierzchniowych. .............................................................................................................. 215
7.2.3. Eutrofizacja. ............................................................................................................................................................. 222
7.2.4. Przeobrażenia stosunków wodnych..................................................................................................................... 223
7. 3. Stan czystości powietrza atmosferycznego................................................................................... 223
7.3.1. Główne źródła zanieczyszczeń powietrza............................................................................................................ 223
7.3.2. Wartości kryterialne do oceny jakości powietrza. .............................................................................................. 226
7.3.3. Emisje zanieczyszczeń. .......................................................................................................................................... 228
7.3.4. Chemizm opadów atmosferycznych..................................................................................................................... 235
7.3.5. Ocena jakości powietrza. ....................................................................................................................................... 237
7. 4. Hałas............................................................................................................................................... 239
7.4.1. Wartości progowe poziomu hałasu. ..................................................................................................................... 239
7.4.2. Hałas przemysłowy. ................................................................................................................................................ 244
7.4.3. Hałas komunikacyjny.............................................................................................................................................. 244
7. 5. Promieniowanie.............................................................................................................................. 248
8. OKREŚLENIE UWARUNKOWAŃ EKOFIZJOGRAFICZNYCH.........................................251
8. 1. Ograniczenia zagospodarowania................................................................................................... 251
8.1.1. Ochrona gruntów rolnych i leśnych. .................................................................................................................... 251
8.1.2. Ochrona przyrody. .................................................................................................................................................. 251
8.1.3. Wody podziemne..................................................................................................................................................... 251
8.1.4. Wody powierzchniowe............................................................................................................................................ 252
8.1.5. Ochrona przeciwpowodziowa. .............................................................................................................................. 252
8.1.6. Złoża kopalin – obszary i tereny górnicze. .......................................................................................................... 253
8.1.7. Ochrona kulturowa.................................................................................................................................................. 263
8.1.8. Komunikacja – strefa uciążliwości akustycznej od dróg................................................................................... 264
8.1.9. Komunikacja – linie kolejowe. ............................................................................................................................... 265
8.1.10. Ujęcia wody. ........................................................................................................................................................... 266
8.1.11. Tereny położone w strefie ochronnej od odwiertów, gazociągów wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjno
– pomiarowych................................................................................................................................................................... 267
Strona 4
GMINA KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE
8.1.12. Tereny położone w strefie uciążliwości od linii i urządzeń elektroenergetycznych – zagrożenie polami
elektromagnetycznymi...................................................................................................................................................... 268
8.1.13. Cmentarze – strefa ochrony sanitarnej. ............................................................................................................. 268
8.1.14. Obiekty wojskowe i obrony cywilnej. ................................................................................................................. 269
8.1.15. Pozostałe obiekty. ................................................................................................................................................. 269
8.1.16. Tereny zamknięte. ................................................................................................................................................. 269
8. 2. Warunki geologiczno – inżynierskie. ............................................................................................. 270
8. 3. Ogólna ocena stanu środowiska i stopnia jego degradacji........................................................... 271
8. 4. Predyspozycje do kształtowania struktury funkcjonalno – przestrzennej. ................................... 273
8. 5. Wnioski........................................................................................................................................... 275
LITERATURA...............................................................................................................................277

Materiały

EKOFIZJOGRAFI tekst
Gmina​_Kamieniec​_Zabkowicki​_EKOFIZJOGRAFIA​_tekst.pdf 2.36MB
Plansza nr 1
Gmina​_Kamieniec​_Zabkowicki​_EKOFIZJOGRAFIA​_plansza​_nr1.jpg 33.28MB
Plansza nr 2
Gmina​_Kamieniec​_Zabkowicki​_EKOFIZJOGRAFIA​_plansza​_nr2.jpg 30.01MB
Plansza nr 3
Gmina​_Kamieniec​_Zabkowicki​_EKOFIZJOGRAFIA​_plansza​_nr3.jpg 31.83MB
Plansza nr 4
Gmina​_Kamieniec​_Zabkowicki​_EKOFIZJOGRAFIA​_plansza​_nr4.jpg 16.51MB
{"register":{"columns":[]}}