W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rekrutacja w roku szkolnym 2023/2024

26.01.2023

Informacja na temat rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

Budynek szkoły z kolorową elewacją pomiędzy oknami, bok budynku ozdobiony różnej wielkości napisami "szkoła".

I. Rekrutacja w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska

W roku szkolnym 2023/2024 zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, a rekrutacja przebiega w dwóch etapach w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i lokalnym i nie ma znaczenia kolejność składania wniosków.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria ustawowe, określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, natomiast w przypadku przeprowadzania drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kryteria lokalne określone w Uchwale nr XX/234/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska i odpowiadającej im punktacji oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się 21 lutego 2023 r. i prowadzone jest na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa Zarządzenie nr 728/2023 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci aktualnie uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, składają na rok szkolny 2023/2024 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 14.02.2023 r. do 20.02.2023 r. Niezłożenie deklaracji oznaczać będzie rezygnację z miejsca w aktualnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
Kandydaci w wieku od 3 do 5 lat urodzeni w latach 2018 - 2020 mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Kandydaci w wieku 6 lat urodzeni w 2017 roku mają ustawowy obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów mogą też rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej. Kandydaci urodzeni w latach 2015 – 2016 posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą kontynuować wychowanie przedszkolne po uzyskaniu odroczenia od obowiązku szkolnego.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Kalwaria Zebrzydowska mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Dotyczy to również kandydatów 2,5 letnich (urodzonych do końca lutego 2021 r.).

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

II. Rekrutacja w roku szkolnym 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska

W roku szkolnym 2023/2024 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły – wówczas nie odbywa się postępowanie rekrutacyjne.

Uwaga:
Rodzice /Prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej, zgłaszają w tej szkole dziecko do klasy I szkoły podstawowej do dnia 19.02.2023 r. - przyjęcie następuje na podstawie w/w zgłoszenia, popartego oświadczeniem o miejscu zamieszkania.
Powyższy termin uzgodniony z Dyrektorami szkół, podyktowany jest zasadnością rozpoczęcia rekrutacji na wolne miejsca do klasy I szkoły podstawowej dla uczniów spoza obwodu, gdyż postępowanie rekrutacyjne dla w/w uczniów odbywa się tylko w przypadku wystąpienia w tych szkołach wolnych miejsc.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr XX/233/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska i odpowiadającej im punktacji oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, do klas pierwszych szkół podstawowych określa Zarządzenie nr 728/2023 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.

{"register":{"columns":[]}}