W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Posiedzenia komisji rady miejskiej

13.06.2022

Niebieski napis "ogłoszenie" i niebieska linia pozioma przy dolnej krawędzi grafiki. W tle fotografia budynku Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Posiedzenie Komisji Spraw Bytowych, Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 23 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 8:30 posiedzenie z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Przedstawienie koncepcji rozwiązań projektowych Beskidzkiej Drogi Integracyjnej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 3. Przedstawienie korespondencji złożonej przez mieszkańców m. Zebrzydowice w sprawie "Przebudowy DW 953 polegającej na budowie chodnika w m. Zebrzydowice oraz Kalwaria Zebrzydowska na odcinku ref. 070 do km 1+657,7 do km 2+397,3". Analiza i wypracowanie opinii w przedmiotowej sprawie.
 4. Ocena możliwości połączenia się lokalnej grupy działania "Dolina Karpia" z lokalną grupą działania "Gościniec 4 Żywiołów". Analiza i wypracowanie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Kalwaria Zebrzydowska w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Kalwaria Zebrzydowska ograniczonego zarządzania Drogą Krajową nr 52.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok szkolny 2022/2023.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Skawina z Gminy Kalwaria Zebrzydowska zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w roku szkolnym 2022/2023.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/268/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli pedagogów, nauczycieli logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 r., nr 442, poz. 3240).
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznawania stypendiów dla młodzieży za osiągnięcia sportowe.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Brodach kolejnej umowy dzierżawy z tym samym podmiotem.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek nr 3568/34, 3568/35, 3568/36, 3568/37, 3568/38 i 3568/39, stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonych w Stanisławiu Dolnym oraz wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap „B”.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap „C”.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
 21. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 22. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 23. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2021 rok.
 24. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu Gminy dla Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii zebrzydowskiej.
 25. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2022 rok.
 26. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2022-2028.
 27. Analiza działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 28. Analiza działalności inwestycyjnej gminy w zakresie oświaty, kultury i sportu.
 29. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 30. Wolne wnioski.
 31. Zakończenie.

Posiedzenie komisji odbędzie się w sali posiedzeń – ul. Targowa 1B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Przewodniczący Komisji
Jarosław Lenik

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi Gminy

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 24 czerwca 2022 r. (piątek) o godz. 8:30 posiedzenie Komisji Gospodarki Gminnej, Rolnictwa, Ekologii oraz Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Przedstawienie koncepcji rozwiązań projektowych Beskidzkiej Drogi Integracyjnej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 3. Przedstawienie korespondencji złożonej przez mieszkańców m. Zebrzydowice w sprawie "Przebudowy DW 953 polegającej na budowie chodnika w m. Zebrzydowice oraz Kalwaria Zebrzydowska na odcinku ref. 070 do km 1+657,7 do km 2+397,3". Analiza i wypracowanie opinii w przedmiotowej sprawie.
 4. Ocena możliwości połączenia się lokalnej grupy działania "Dolina Karpia" z lokalną grupą działania "Gościniec 4 Żywiołów". Analiza i wypracowanie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Kalwaria Zebrzydowska w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Kalwaria Zebrzydowska ograniczonego zarządzania Drogą Krajową nr 52.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok szkolny 2022/2023.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Skawina z Gminy Kalwaria Zebrzydowska zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w roku szkolnym 2022/2023.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/268/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli pedagogów, nauczycieli logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 r., nr 442, poz. 3240).
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznawania stypendiów dla młodzieży za osiągnięcia sportowe.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Brodach kolejnej umowy dzierżawy z tym samym podmiotem.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek nr 3568/34, 3568/35, 3568/36, 3568/37, 3568/38 i 3568/39, stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonych w Stanisławiu Dolnym oraz wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap „B”.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap „C”.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
 21. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 22. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 23. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2021 rok.
 24. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu Gminy dla Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii zebrzydowskiej.
 25. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2022 rok.
 26. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2022-2028.
 27. Zapoznanie się ze stanem nieruchomości gminnych pod kątem wynajmu lub dzierżawy (rozwój działalności gospodarczej).
 28. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 29. Wolne wnioski.
 30. Zakończenie.

Posiedzenie komisji odbędzie się w sali posiedzeń – ul. Targowa 1B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Przewodniczący Komisji
Robert Rudecki

 

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy

Na podstawie § 42 ust. 3 Statutu Gminy Kalwaria Zebrzydowska zwołuję na dzień 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 8:30 posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Przedstawienie koncepcji rozwiązań projektowych Beskidzkiej Drogi Integracyjnej na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 3. Przedstawienie korespondencji złożonej przez mieszkańców m. Zebrzydowice w sprawie "Przebudowy DW 953 polegającej na budowie chodnika w m. Zebrzydowice oraz Kalwaria Zebrzydowska na odcinku ref. 070 do km 1+657,7 do km 2+397,3". Analiza i wypracowanie opinii w przedmiotowej sprawie.
 4. Ocena możliwości połączenia się lokalnej grupy działania "Dolina Karpia" z lokalną grupą działania "Gościniec 4 Żywiołów". Analiza i wypracowanie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Kalwaria Zebrzydowska w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Kalwaria Zebrzydowska ograniczonego zarządzania Drogą Krajową nr 52.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok szkolny 2022/2023.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Skawina z Gminy Kalwaria Zebrzydowska zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w roku szkolnym 2022/2023.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/268/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli pedagogów, nauczycieli logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 r., nr 442, poz. 3240).
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznawania stypendiów dla młodzieży za osiągnięcia sportowe.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Brodach kolejnej umowy dzierżawy z tym samym podmiotem.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek nr 3568/34, 3568/35, 3568/36, 3568/37, 3568/38 i 3568/39, stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonych w Stanisławiu Dolnym oraz wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap „B”.
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap „C”.
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
 21. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 22. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 23. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2021 rok.
 24. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu Gminy dla Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii zebrzydowskiej.
 25. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2022 rok.
 26. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2022-2028.
 27. Zapoznanie się z planami inwestycyjnymi oraz działalnością bieżącą CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 28. Zapytania mieszkańców miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 29. Wolne wnioski.
 30. Zakończenie.

Posiedzenie komisji odbędzie się w sali posiedzeń – ul. Targowa 1B, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.

Przewodniczący Komisji
Marcin Zadora

{"register":{"columns":[]}}