W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań z zakresu kultywowania tradycji lokalnych oraz ochrony dóbr kultury

29.11.2022

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327, 1265, 1812) oraz Uchwały nr XLII/429/22 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza działające w obszarach pożytku publicznego:

  • organizacje pozarządowe
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane

do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania "Kultywowanie tradycji lokalnych i ochrony dóbr kultury".

I. Rodzaj zadania.

Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych a szczególności koncertów, wystaw, przeglądów, prelekcji, w zakresie kultywowania tradycji lokalnych oraz ochrony dóbr kultury w ciągu całego roku na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w ramach ogłoszonego konkursu.

  1. 1. Na wsparcie realizacji zadania Gmina Kalwaria Zebrzydowska przeznacza kwotę w wysokości 24 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych groszy 00)

III. Zasady, termin i tryb przyznawania dotacji.

Kryteria stosowane przy wyborze ofert zostały określone w Regulaminie konkursowym dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz w referacie ds. Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, I piętro, pokój nr 10.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

  1. Zadanie powinno być zrealizowane w terminie do dnia 20 grudnia 2023 roku.
  2. Warunkiem realizacji zadania jest złożenie w terminie oferty wraz z wymaganymi załącznikami i spełnienie wymogów określonych w Regulaminie konkursowym.

V. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 21 grudnia 2022 roku do godz. 15.00 w Urzędzie Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej - Dziennik Podawczy, parter pokój nr 1 ul. Mickiewicza 7 w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem: "Konkurs na realizację zadań z zakresu kultywowania tradycji lokalnych".

VI. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku poprzednim.

  • 2022 r. - 31 000.00 zł

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Inspektor ds. Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 I piętro, pokój nr 10, tel. 33 87 64 012

Materiały

Zarządzenie nr 689/2022 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu kultywowania tradycji lokalnych oraz ochrony dóbr kultury terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska
{"register":{"columns":[]}}