W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2023 r. zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

29.11.2022

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327, 1265, 1812) oraz Uchwały nr XLII/429/22 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza działające w obszarach pożytku publicznego:

  • organizacje pozarządowe;
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane

do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.

I. Rodzaj zadania:

  1. Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w ramach ogłoszonego konkursu

  1. Na wsparcie realizacji zadania Gmina Kalwaria Zebrzydowska przeznacza kwotę w wysokości 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych groszy 00).

III. Zasady, termin i tryb przyznawania dotacji.

Kryteria stosowane przy wyborze ofert zostały określone w Regulaminie konkursowym dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz w referacie ds. Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, I piętro, pokój nr 10.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

  1. Zadanie powinno być zrealizowane w terminie do dnia 20 grudnia 2023 r.
  2. Warunkiem realizacji zadania jest złożenie w terminie oferty wraz z wymaganymi załącznikami i spełnienie wymogów określonych w Regulaminie konkursowym.

V. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 21 grudnia 2022 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej - Dziennik Podawczy, parter pokój nr 1 ul. Mickiewicza 7 w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem: "Konkurs na wsparcie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska".

VI. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w latach poprzednich.

  • 2020 r. - 33 000,00 złotych;
  • 2021 r. - 15 000,00 złotych;
  • 2022 r. - 15 000,00 złotych.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Inspektor ds. Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 I piętro, pokój nr 10, tel. 33 87 64 012.

Materiały

Zarządzenie nr 690/2022 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska
{"register":{"columns":[]}}