W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania "Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Kalwaria Zebrzydowska"

29.11.2022

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust 1 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) i art. 190 w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 447) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1, 1a i 14, art. 5, 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812), na podstawie Uchwały nr XLII/429/22 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w ramach realizacji projektu pn. "Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Kalwaria Zebrzydowska" i zaprasza działające w obszarach pożytku publicznego:

 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Przedmiot konkursu i rodzaj zadań.

 1. Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 2. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spełniających wymogi z art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

II. Rodzaj i formy realizacji zadania:

 1. Rodzaj zadnia: Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Kalwaria Zebrzydowska w formie opiekuńczej, specjalistycznej i zapewnienie w niej 30 miejsc dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska, szukających wsparcia, pomocy oraz miejsca, gdzie można spędzić wolny czas, atrakcyjnie i bezpiecznie.
 2. Zadania mają być realizowane w szczególności poprzez następujące działania:
  1. realizacja przedsięwzięć wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
  2. realizacja przedsięwzięć wspierających dzieci oraz młodzież w szczególności wymagających specjalnych potrzeb edukacyjnych;
  3. realizacja przedsięwzięć wspierających dzieci oraz młodzież, sprawiających problemy wychowawcze w pokonywaniu trudności wychowawczych
  4. organizowanie czasu wolnego dla uczestników projektu;
  5. realizacja działań zapobiegających wystąpieniu sytuacji kryzysowych w rodzinie, w szczególności mających na celu wzmocnienie psychologiczne rodzin.;
  6. w ramach Placówki Wsparcia Dziennego prowadzenie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych, edukacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, rekreacyjno-sportowych, wychowawczych;
  7. w ramach Placówki Wsparcia Dziennego zorganizowanie zajęć dla rodziców dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska w miejscowości Stanisław Dolny;
 3. Placówka wsparcia dziennego powinna współpracować z rodzicami dziecka, a także placówkami oświatowymi i podmiotami terapeutycznymi.
 4. Placówka wsparcia dziennego powinna utrzymać spełnione przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska wymagania lokalowe i sanitarne budynku - Stanisław Dolny 496 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13.10.2015r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U. z 2015 poz. 1630).
 5. Zadanie obejmuje:
  1. Prowadzenie PWD - Placówki Wsparcia Dziennego w oparciu o Statut oraz Regulamin Funkcjonowania PWD;
  2. Przeprowadzenie rekrutacji, opracowanie i aktualizacja IPW (Indywidualny Program Wsparcia)
   1. Rekrutacja dzieci i młodzieży ciągła w wieku 0-18 r.ż.;
   2. Proces przygotowania diagnozy i aktualizacja IPW;
  3. Działanie PWD - placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy opiekuńczej i specjalistycznej zlokalizowana na terenie miejscowości Stanisław Dolny w Gminie Kalwaria Zebrzydowska w budynku - Stanisław Dolny 496 działająca według stałego harmonogramu pracy w wymiarze pracy: od 12:00 do 20:00 co do zasady od poniedziałku do piątku, soboty będą ustalone w odpowiednich godzinach w zależności od potrzeb uczestników.
 6. Zadanie obejmuje wsparcie rodziny w formie:
  1. zajęcia, warsztaty dla dzieci i rodziców w oparciu o diagnozę i indywidualny programu wsparcia;
  2. terapia rodzin prowadzona przez specjalistów - psycholog, psychoterapeuta;
  3. organizacja pikników wycieczek rodzinnych.
 7. Zadanie powinno być realizowane na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 8. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone są przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska.
 9. Działania realizowane w ramach zadania,:
  1. zapewnienie diagnostów w zakresie pedagoga, psychologa ewentualnie inny specjalista;
  2. zapewnienie minimum 2 wychowawców, zgodnie z wymogami wskazanymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 447, 1700, 2140) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci);
  3. zapewnienie minimum 1 opiekuna wspomagającego zgodnie z wymogami wskazanymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700, 2140) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  4. zapewnienie pedagoga i psychologa zgodnie z wymogami wskazanymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700, 2140) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  5. zapewnienie kierownika placówki, zgodnie z wymogami wskazanymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  6. zapewnienie księgowego do przygotowania i prowadzenia dokumentacji finansowo - księgowej w ramach projektu;
  7. zapewnienie bieżącej wody pitnej oraz przygotowywanie posiłków wspólnych z wychowawcą, podwieczorek;
  8. organizacja zajęć w miejscu realizacji zadania (m. in. zajęcia animacyjne, kulturalne, sportowe profilaktyczne, zabawy tematyczne);
  9. wyjścia poza granice miejscowości;
  10. ubezpieczenie uczestników projektu (przez cały okres realizacji projektu).
 10. Dokumentacja wymagana w trakcie realizacji zadania:
  1. Regulamin Organizacyjny placówki określający szczegółowe zadania oraz organizację działania placówki,
  2. dokumentacja dla każdego podopiecznego (IPW), zawierająca informację o współpracy z rodziną i instytucjami/placówkami działającymi na rzecz wsparcia rodziny, pisemne zgody rodziców lub opiekunów na uczestnictwo podopiecznego w zajęciach.
 11. Placówka wsparcia dziennego powinna mieć na celu:
  • pomoc pedagogiczną, wychowawczą i profilaktyczną,
  • zapewnić opiekę i bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w czasie wolnym,
  • współpracować z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym prowadzącymi działania na rzecz dziecka i rodziny.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2023 r. wynosi 700 000,00 złotych

IV. Zasady przyznawania dotacji

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Złożone oferty ocenia komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej i przedkłada propozycję wyboru oferty Burmistrzowi Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej. Zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Kalwaria Zebrzydowska reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Kalwaria Zebrzydowska, a organizacją wnioskującą.
 4. Warunki, jakie winien spełnić podmiot ubiegający się o dotację na realizację zadania:
  1. dysponowanie kadrą posiadającą kwalifikacje zgodne z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 447, 1700, 2140)
  2. posiadanie siedziby/oddziału/fili na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska lub prowadzenie działań na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska wspierających dzieci i młodzież w przeciągu ostatnich dwóch lat od ogłoszenia konkursu
 5. Zlecenie zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 6. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964).
 7. Środki przyznane podmiotowi na realizację zadania mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z realizacją zleconego zadania.

V. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie: od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa oraz Regulamin konkursu.
 3. Warunki realizacji zadania:
  1. zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie,
  2. zadanie powinno być zrealizowane na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska,
  3. wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Istnieje również możliwość zmiany zakresu rzeczowego zadania. Decyzję w tej kwestii podejmuje Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.
  4. w rozliczeniu kosztów nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego.
  5. nieodpłatne korzystanie z zajęć przez podopiecznych,
  6. zgodność działania z regulaminem placówki,
  7. pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci,
  8. stała obecność wychowawców z podopiecznymi,
  9. współpraca placówki w zakresie przyjmowania dzieci z pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny oraz kuratorem,
  10. składanie w terminach wskazanych przez organ administracji sprawozdań z realizacji zadań, w tym z liczby i godzin przeprowadzonych zajęć, liczby uczestników,
  11. przygotowywanie dokumentów potrzebnych do złożenia wniosków o płatność do instytucji zarządzającej,

VI. Termin składania ofert oraz wymagane dokumenty

 1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 20 grudnia 2022 r. do godz. 15.00 na Dzienniku Podawczym UM Kalwaria Zebrzydowska osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska). Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 2. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem: "Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska";
 3. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
 4. Oferty należy składać zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 14 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
 5. ze szczególnym uwzględnieniem zakresu rzeczowego zadania proponowanego do realizacji t.j.:
  1. nazwę i siedzibę podmiotu’
  2. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, zgodny z rodzajem przedsięwzięć wskazanych w ogłoszonym konkursie
  3. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
  4. kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego;
  5. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczą zadnia publiczne;
  6. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego, oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania z innych źródeł;
  7. deklarację o zamiarze nieodpłatnego wykonania zadania publicznego;
  8. opis kwalifikacji osób realizujących zadanie;
  9. informację o zgodności funkcjonowania placówki w dniach i godzinach jak w ogłoszeni;
  10. ramowy plan zajęć;
  11. oraz inne elementy określone w Regulaminie Konkursu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.
 6. W ofercie należy wskazać dodatkowe informacje dotyczące realizacji zadania publicznego (część IV punkt 5 "Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego");
  W ofercie nie należy wskazywać - kosztów wkładu rzeczowego w kalkulacji przewidywanych kosztów (kolumna "Z wkładu rzeczowego - część IV punkt 8 "Kalkulacja przewidywanych kosztów"). W polu tym jeżeli nie dotyczy` danej oferty należy wpisać "nie dotyczy" lub przekreślić pole.
 7. Podmioty przystępując do konkursu są obowiązane przedłożyć również jako odrębne załączniki do oferty:
  1. kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzający prawo podmiotu do występowania w obrocie prawnym,
  2. potwierdzoną za zgodność kserokopię aktualnego dokumentu określającego cel i zadania podmiotu np.: statut,
  3. oświadczenie o rozliczeniu się z dotychczas otrzymanych dotacji od Gminy lub oświadczenie o braku obowiązku rozliczenia z powodu nie otrzymania środków w latach poprzednich,
  4. sprawozdanie merytoryczne z działań podmiotu w 2021 r,
  5. sprawozdanie finansowe podmiotu za ostatni rok (dla podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdania) lub pisemną informację o wysokości osiągniętych przychodów i poniesionych kosztach działalności za poprzedni rok (dla podmiotów zwolnionych z obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego)
  6. oryginał lub potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument upoważniający daną osobę (pełnomocnictwo, upoważnienie, uchwała) do występowania w imieniu podmiotu w tym złożenia oferty i zaciągania zobowiązań, jeśli takie umocowanie nie wynika wprost z treści dokumentów.
 8. Oferent składa oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT;
 9. Oryginały dokumentów winny być opatrzone data i pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo, bądź upoważnionych w tym celu osób, a kserokopie dokumentów załączone do oferty powinny być potwierdzone "za zgodność z oryginałem" na każdej stronie
 10. Oferty, które nie spełnią wymogów wskazanych w punktach 1-7 zostaną odrzucone;

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty

 1. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 14 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)
 2. Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej rozpatrzy złożone oferty, biorąc pod uwagę:
  • ocenę możliwości realizacji zadania publicznego,;
  • ocenę kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz wysokość środków własnych podmiotu lub udziału innych źródeł finansowania;
  • proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne;
  • realizacje zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zdania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska na podstawie protokołu otrzymanego od Komisji Konkursowej do dnia 28 grudnia 2022 r. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 4. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska i na stronie internetowej Urzędu. Ogłoszenie będzie zawierać nazwę oferenta, nazwę zadania i wysokość przyznanych środków publicznych.
 5. Podmioty które uzyskały dofinansowanie zostaną powiadomione pisemnie o wysokości dofinansowania i terminie podpisania umowy.

VIII. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z tym kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

W latach poprzednich był ogłaszany konkurs na prowadzenie Placówki Wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2018-2021 a wysokość dotacji wynosiła w poszczególnych latach:

 1. w 2018 r. - 765 335,09 zł;
 2. w 2019 r. - 916 433,50 zł;
 3. w 2020 r. - 914 708,50 zł;
 4. w 2021 r. - 155 059,50 zł, oraz w 2022 r. - 858 000,00 zł

IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Urzędu oraz poprzez ogłoszenie w siedzibie Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska.
 2. Od nierozpoznania oferty ze względu na uchybienia, odmowy przyznania dotacji lub przyznania jej w mniejszej wysokości niż wnioskowanej nie przysługuje prawo odwołania.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 4. Organ administracji publicznej unieważnia konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Inspektor ds. Zdrowia, Oświaty i Kultury Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, I piętro, pokój nr 10, tel. 33 87 64 012.

Materiały

Zarządzenie nr 691/2022 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadania publicznego "Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Kalwaria Zebrzydowska w roku 2023"
{"register":{"columns":[]}}