W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska

06.05.2022

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie fragment laptopa z dłońmi ułożonymi na klawiaturze, po prawej stronie grafiki na beżowym tle z zarysem kartki napis Ogłoszenie.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057, 2021 poz. 1038, 1243, 1535, 2490 z 2022 poz. 857) oraz Uchwały nr XXX/333/2021 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kalwaria Zebrzydowska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej zaprasza działające w obszarach pożytku publicznego:

  • organizacje pozarządowe
  • podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane

do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.

I. Rodzaj zadania

  1. Pielęgnacja i utrzymanie nawierzchni trawiastych boisk sportowych na terenach wiejskich

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w ramach ogłoszonego konkursu

  1. Na wsparcie realizacji zadania Gmina Kalwaria Zebrzydowska przeznacza kwotę w wysokości 25.000 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

III. Zasady, termin i tryb przyznawania dotacji

Kryteria stosowane przy wyborze ofert zostały określone w Regulaminie konkursowym dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz w referacie ds. Zdrowia, Oświaty i Kultury Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7 , I piętro , pokój nr 10.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

  1. Zadanie powinno być zrealizowane w terminie do dnia 30 lipca 2022 roku.
  2. Warunkiem realizacji zadania jest złożenie w terminie oferty wraz z wymaganymi załącznikami i spełnienie wymogów określonych w Regulaminie konkursowym.

V. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 27 maja 2022 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej – Dziennik Podawczy, parter pokój nr 2 ul. Mickiewicza 7 w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs na wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska”.

VI. Zrealizowane zadania publiczne w roku 2020 i 2021

  • wysokość przekazanych dotacji w zakresie kultury fizycznej i sportu: 2020 rok – kwota 524.500 złotych
  • wysokość przekazanych dotacji w zakresie kultury fizycznej i sportu: 2021 rok – kwota 503.950 złotych

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Inspektor ds. Zdrowia, Oświaty i Kultury Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, I piętro, pokój nr 10, tel. 33 87 64 012.

Materiały

Zarządzenie nr 577/2022 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu z kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska
{"register":{"columns":[]}}