W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o naborze wniosków

10.05.2023

Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych lub ruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Baner - na jasnym miętowym tle kontur zabytkowego budynku z otoczeniem

I. Rodzaj prac:

Dotacja celowa na prace przy zabytku może finansować nakłady obejmujące:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15,
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej,

II. Rodzaj podmiotów uprawnionych do wnioskowania o dotację celową:

O dotację z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny, wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

III. Wielkość środków zapewnionych w budżecie na 2023 rok:

Kwota przeznaczona na bieżącą dotację w budżecie Gminy Kalwaria Zebrzydowska w roku 2023: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

IV. Wielkość dofinansowania określona procentowo:

1. Dotacja celowa nie może przekroczyć 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac przy zabytku.
2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną lub wymaga pilnych prac dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie prac przy zabytku.
3. Łączna wysokość dotacji i innych uzyskanych środków publicznych przeznaczonych na przeprowadzenie prac przy tym zabytku nie może przekroczyć wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac.

V. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie winno być wykonane w roku 2023.
2. Ostateczny termin dostarczenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji umowy upływa w terminie 30 dni od daty zakończenia zadania, lecz nie później niż do dnia 30 grudnia 2023 r.
3. Dotacja będzie udzielona na podstawie i na warunkach określonych w pisemnej umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą, a Gminą Kalwaria Zebrzydowska.

VI. Kryteria wyboru wniosków do dofinansowania:

1. Tryb i zasady udzielenia dotacji określa Uchwała Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej nr XXXIX/413/22 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
2. Z budżetu Gminy Kalwarii Zebrzydowskiej może być udzielona dotacja celowa na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

1) znajduje się na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska,
2) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej,
3) wpisany jest do wojewódzkiego rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

3. Formularz wniosku załączony jest do treści w/w Uchwały.
4. Przy rozpatrywaniu prawidłowego pod względem formalnym wniosku o dotację celową na prace i roboty przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków uwzględniać się będzie w szczególności:

1) duże znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, naukowej lub artystycznej oraz dostępności dla społeczeństwa;
2) stan zagrożenia, w jakim znajduje się obiekt wymagający zabiegów konserwatorskich;
3) racjonalne uzasadnienie kosztów realizacji planowanych prac oraz zaangażowanie finansowe podmiotu występującego o dotację, a także wskazanie innych źródeł finansowania prac lub robót budowlanych przy zabytku.

VII. Termin i miejsce przyjmowania wniosków:

1. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 24 maja 2023 r. w Sekretariacie Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. Wnioski złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
2. W przypadku dostarczenia niekompletnej dokumentacji do wniosku Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej poinformuje drogą telefoniczną lub mailową, o konieczności uzupełnieniu wniosku.
3. Do wniosku winny być załączone następujące dokumenty:

1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku. W przypadku, jeżeli jest kilku właścicieli to wnioskodawca powinien dostarczyć pisemną zgodę wszystkich stron postępowania,
2) decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków lub kopie karty wpisu do gminnej ewidencji zabytków,
3) pozwolenie/opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,
4) pozwolenie na budowę - jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
5) kosztorys lub oferta w zależności od rodzaju planowanych prac lub robót.
Do wniosku powinny być dołączone załączniki oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem. Załączniki dla swej ważności muszą być opatrzone datą oraz podpisami uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
2. Informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, pok. nr 22a, tel. 33 8766645 lub za pośrednictwem poczty email pod adresem dorotamaj@kalwaria-zebrzydowska.pl

Materiały

Uchwała nr XXXIX/413/22 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska
{"register":{"columns":[]}}