W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o naborze stanowisko Pomocy administracyjnej ds. księgowych w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej

01.08.2022

Dyrektor Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko Pomoc administracyjna d/s księgowych

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie dłonie w uścisku powitalnym, po prawej stronie na beżowym tle z zarysem teczki napis Praca.


1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
4) wykształcenie minimum średnie,
5) minimum dwuletni staż pracy,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane doświadczenie zawodowe na stanowiskach w dziale finansowym, księgowym,
2) znajomość obsługi komputera: Word, Excel, poczta elektroniczna,
3) znajomość urządzeń biurowych,
4) umiejętność pracy w programach informatycznych,
5) umiejętność sporządzania analiz, zestawień finansowych, planów w oparciu o materiały źródłowe,
6) umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej i zespołowej, komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, systematyczność, zdolność do pracy pod presją czasu.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) sprawdzanie i analiza dokumentu dotyczącego przypisu należności z tytułu odpłatności za usługi przedszkolne (żywienie i pobyt) i stołówkowe (żywienie), sporządzanego przez upoważnionego pracownika jednostki obsługiwanej przez Ośrodek,
2) sporządzanie dokumentów oraz prowadzenie w porządku chronologicznym i systematycznym na podstawie dowodów księgowych ewidencji dochodów budżetowych z tytułu odpłatności za usługi przedszkolne (żywienie i pobyt) i stołówkowe (żywienie), w tym:
a.    wprowadzanie na bieżąco kontrahentów w systemie księgowym,
b.    sporządzanie dokumentów sprzedaży na podstawie przypisów należności,
c.    bieżąca weryfikacja wysokości wpłat i terminów wpłat na rachunek bankowy jednostki obsługiwanej przez Ośrodek z dokumentami sprzedaży,
d.    informowanie jednostki obsługiwanej przez Ośrodek o niezgodnościach wpłat z dokumentami sprzedaży lub o zaległościach w płatnościach,
e.    ewidencjonowanie operacji na rachunku bankowym z tytułu dokonywanych wpłat oraz na kontach w zakresie ewidencji dochodów budżetowych na podstawie zakładowego planu kont oraz klasyfikacji budżetowej,
f.    uzgadnianie zapisów w ramach prowadzonej ewidencji księgowej dochodów budżetowych odpowiednio z pracownikami księgowości,

3) pomoc w przygotowaniu danych, analiz, zestawień finansowych,
4) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki należą do kompetencji stanowiska Pomocy administracyjnej ds. księgowych.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:
1) praca o charakterze administracyjno – biurowym w wymiarze ½ etatu w podstawowym systemie czasu pracy, przeciętnie 20 godzin tygodniowo,
2) stanowisko pracy: związane z pracą przy komputerze,
3) zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony z możliwością zawarcia kolejnej umowy - przewiduje się zatrudnienie w miesiącu wrześniu 2022 r.,
4) stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze w budynku, w którym znajduje się siedziba Ośrodka (brak windy).

5. W miesiącu czerwcu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6% .

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,
2) życiorys (CV) - własnoręcznie podpisany,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - własnoręcznie podpisany – wg załącznika nr 1 do ogłoszenia,
4) kserokopie świadectw pracy (jeżeli jest to kolejne zatrudnienie) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata, lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy, w szczególności w przypadku trwającego stosunku pracy,
5) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku - własnoręcznie podpisane,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
7) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie- własnoręcznie podpisane,
8) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - własnoręcznie podpisane,
9) oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe- własnoręcznie podpisane,
10) zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną - własnoręcznie podpisane, - wg załącznika nr 2 do ogłoszenia,
11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność- w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
7. Termin sposób i miejsce składania dokumentów
Dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Pomocy administracyjnej ds. księgowych w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej” należy składać:
•    osobiście w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska w godzinach pracy Ośrodka (od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00)
•    pocztą tradycyjną na adres Ośrodka Administracyjnego Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 42, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

w terminie do dnia 09 sierpnia 2022 r.

Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka.
Dokumenty aplikacyjne muszą być podpisane, a każda kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów złożone bez kompletu wymaganych w ogłoszeniu dokumentów, lub które wpłynęły po upływie terminu ustalonego w ogłoszeniu lub zostały złożone za pomocą poczty elektronicznej lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane i są komisyjnie niszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów.
8. Informacje dodatkowe
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, a o jej terminie i sposobie przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie lub na adres e-mail.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej www.kalwaria-zebrzydowska.pl i na tablicy ogłoszeń w Ośrodku Administracyjnym Szkół Samorządowych w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu, oryginały świadectw pracy i dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Pracodawca na każdym etapie może bez podania przyczyny unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Kalwaria Zebrzydowska, dnia 27.07.2022 r.

 

Materiały

Załączniki
{"register":{"columns":[]}}