W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o przebudowie ul. 3 Maja w Kalwarii Zebrzydowskiej

02.05.2022

W dniu 20.04.2022r. ogłoszono zamówienie o wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 470134 K (ul. 3 Maja) w km 0+017 – 0+332 w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska, gmina Kalwaria Zebrzydowska”. Konieczność zachowania powyższego termin wynika z zapisów umowy o dofinansowanie zadania. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Kalwaria Zebrzydowska pozyskała środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 mln 865 tys. 699 zł co stanowi ok. 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Plansza informacyjna po lewej tekst - Informacja o przebudowie ul. 3 maja w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po prawej widok na Kalwarię Zebrzydowską i Klasztor.

Idea wykonania ciągu pieszo-jezdnego łączącego rynek z Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej, który będzie posiadał nawierzchnię jezdni z kostki brukowej zrodziła się już w 2012r. podczas rozpoczęcia prac planistycznych zmierzających do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Proces ten zapoczątkowany został Uchwałą nr XVII/155/2012 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zakończony zatwierdzeniem przez Radnych Rady Miasta Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Uchwałą. nr XX/225/2017 z dnia 23 lutego 2017

Przedmiotowe rozwiązania, zakładające nakaz stosowania nawierzchni rozbieralnych z kostki brukowej, były wielokrotnie konsultowane z mieszkańcami i poddawane do publicznej dyskusji od 2014 roku (m.in. obwieszczenie z dnia 7.08.2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów MPZP, zaproszenie na publiczną dyskusje nad przyjętymi rozwiązaniami – 05.09.2014 w siedzibie CKS i T w Kalwarii Zebrzydowskiej, liczne ogłoszenia na stronie internetowej i w prasie lokalnej).

Dyskusja publiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej nad przyjętymi w projekcie planów rozwiązaniami odbyła się 5 września 2014 r. Termin składania uwag ustalono na dzień 26 września 2014 r.  Projekt planu został po raz pierwszy wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 14 sierpnia do 12 września 2014 r.

W sporządzonym projekcie miejscowego planu w terenach ulicy 3 maja widniał zapis o obowiązku realizacji nawierzchni w formie kostki kamiennej, betonowej, który był wcześniej uzgadniany z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie (OZKr.5150.119.2015.MG) z 2 listopada 2015 r. oraz innymi instytucjami. Kolejne wyłożenia projektu planu przeprowadzono w latach 2015 oraz 2016. W przedmiotowym zakresie nie odnotowano żadnych uwag.

Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy przedmiotowego zadania. Termin składania ofert ustalono na dzień 18.05.2022r.

Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2022–2024. Całkowity przewidywany koszt realizacji inwestycji to 6.442.832,29 zł z czego 3.865.699,00 zł stanowić mają pozyskane środki finansowe z Rządowego Programu Rozwoju Dróg.

Rozwiązania projektowe zostały wypracowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, ustaleń MPZP dla Kalwarii Zebrzydowskiej oraz przy konsultacji z Radnymi Rady Miejskiej i Przewodniczącymi Zarządów Osiedla nr 1 i 2 na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Finansów i Majątku Gminy w dniu 6.11.2020r. oraz na spotkaniu w dniu 04.02.2021r. z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

W ramach zadania zaplanowano kompleksową wymianę nawierzchni chodników, zjazdów oraz jezdni wraz z podbudową. Zaplanowano, wykonanie zatoki postojowej, w miejscu istniejącego pasa postojowego po stronie wschodniej, oraz wydzielenie ciągu pieszo rowerowego w miejsce istniejącego chodnika po stronie zachodniej.

Założono rozbiórkę istniejących gazonów betonowych, stanowiących obramowanie powierzchni zielonych.
Nawierzchnie kamienne zaprojektowano z elementów ciętych i cięto łupanych, które w odróżnieniu do nawierzchni surowo łupanych tzw. „kocich łbów” charakteryzują się dużo lepszymi właściwościami użytkowymi i eksploatacyjnymi.
Zaprojektowano sieć oświetlenia ulicznego staromiejskiego. Zaprojektowano elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz elementy ułatwiające dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie swym zakresem obejmuje również poprawę odwodnienia ulicy. W ramach zadania nie planuje się wprowadzenia istotnych zmian sytuacyjnych, oraz zmian w sposobie parkowania.

Zastosowano nawierzchnie z kamienia naturalnego, które swym kolorem i sposobem układania podkreślają funkcję i ich sposób użytkowania. Dla części komunikacyjnej: jezdni i poszczególnych wjazdów do posesji, przyjęto nawierzchnie z kostki/płyt kamiennych wykonanych z naturalnego kamienia – granitu w kolorze czarnym lub grafitowym tj.; Norytu lub Granitu Impala.

Dla ciągów pieszych – spacerowych, ścieżki rowerowej oraz placu i  skweru zaprojektowano kostkę i płyty kamienne o zróżnicowanych formatach, w kolorze szarego granitu np.: Strzegom.

W uzupełnieniu nawierzchni z kamienia naturalnego, zaprojektowano palisady i obrzeża z betonu, odpowiednio dobranego kolorystycznie do zastosowanego kamienia i o wysokim standardzie wykończenia zewnętrznych powierzchni, jako obramowanie powierzchni zielonych.

Całkowicie fałszywym jest informacja dotycząca likwidacji miejsc postojowych po jednej stronie ulicy - w ramach zadania nie planuje się wprowadzenia zmian w sposobie parkowania, a zakres prac obejmuje wydzielenie zatoki postojowej umożliwiającej bezpieczne i komfortowe parkowanie samochodom osobowym.

{"register":{"columns":[]}}