W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Grypa ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego

23.01.2023

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego.

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie znak zakazu w kształcie trójkąta z wykrzyknikiem oraz dłoń z podniesionym palcem serdecznym, po prawej stronie na beżowym tle z zarysem wykrzyknika napis Ostrzeżenie.

Na wniosek Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii znak: WIW-ChZ.913.5.2.2023 z 18 stycznia 2023 roku oraz na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 8a, pkt 8f i pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570), art. 3 i art. 4 ust. 4 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1136 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym przez dzikie ptactwo w odniesieniu do przenoszenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków na drób (Dz. Urz. UE L Nr 205 z 14 sierpnia 2018 r., str. 48) w związku z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2019 r. poz. 2368) zarządza się, co następuje:

§ 1. Za obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt - wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) uznaje się tereny powiatów oświęcimskiego i wadowickiego.

§ 2. 1. Na obszarze, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące nakazy i zakazy:
1) zakazuje się utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi;
2) nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa;
3) nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób;
2. Środki określone w ust. 1 stosuje się do czasu uchylenia niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, obowiązują wszystkich mieszkańców utrzymujących drób na obszarze, o którym mowa w § 1.

§ 4. Rozporządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie określonym w § 1.

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita

 

Uzasadnienie

Rozporządzenie w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) zostało wydane mając na uwadze wzrost ryzyka bezpośredniego i pośredniego wprowadzenia wirusa do gospodarstw, w których utrzymuje się drób, w związku ze stwierdzeniem na terenie powiatu oświęcimskiego, woj. małopolskiego w dniu 18 stycznia 2023 roku ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich - łabędź niemy. Obszar zagrożony chorobą obejmuje teren powiatów oświęcimskiego i wadowickiego.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest chorobą podlegająca obowiązkowi zwalczania zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570.). Jest to jednostka chorobowa, która przynosi ogromne straty dla sektora drobiowego i gospodarski narodowej. W okresie od 1 do 17 stycznia 2023 r na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzono 21 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu oraz 8 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich.

Mając na uwadze powyższe, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wystąpił o wydanie przedmiotowego rozporządzenia z wnioskiem znak: WIW-ChZ.913.5.2.2023 z 18.01.2023 r.

{"register":{"columns":[]}}