W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

21.10.2022

Slajd z prezentacji na temat świadczenia - u góry napis Dodatek dla podmiotów wrażliwych - 1,2 mld PLN, na granatowym tle informacja o możliwych beneficjentach oraz symbole 4 budynków

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej informuje, że zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, ustawodawca przewiduje wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, którymi są m.in. placówki systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, żłobki, kluby dziecięce, kościoły i związki wyznaniowe, placówki kulturalne, ochotnicze straże pożarne, pozarządowe organizacje pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom:

  • które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
  • których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, tzw. CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. do Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wymagane załączniki do wniosku:

  • oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania ww. podmiotów,
  • dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń wskazanych w ustawie.

Więcej informacji na temat dodatku dla podmiotów wrażliwych można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, pokój nr 14.
Kontakt telefoniczny: 33 876 60 04

Uwaga: Podmiotów wrażliwych, których źródło ogrzewania zasilane jest paliwem gazowym z sieci, ustawa nie dotyczy. Podmioty te zostały objęte ulgą w ramach tzw. ochrony taryfowej.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla

Materiały

Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
podmioty​_wrazliwe​_wniosek.docx 0.04MB
Arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego
podmioty​_wrazliwe​_arkusz.xlsx 0.03MB
Instrukcja wypełniania wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
podmioty​_wrazliwe​_instrukcja.pdf 0.37MB
{"register":{"columns":[]}}