W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
2022-06-30 09:00
 

Sala posiedzeń, Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1B 
 • KIEDY

  30 czerwca 2022 (czwartek)

  godz. 09:00

  DODAJ DO KALENDARZA
 • GDZIE

  Sala posiedzeń

  Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1B

Niebieski napis "ogłoszenie" i niebieska linia pozioma przy dolnej krawędzi grafiki. W tle fotografia radnych siedzący w maseczkach przy stołach.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) - zwołuję na dzień 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 9:00 XXXIX sesję Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI, XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2021 rok.
 5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2021 rok.
 8. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z tytułu wykonania budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Kalwaria Zebrzydowska w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Kalwaria Zebrzydowska ograniczonego zarządzania Drogą Krajową nr 52.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska na rok szkolny 2022/2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Skawina z Gminy Kalwaria Zebrzydowska zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w roku szkolnym 2022/2023.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXV/268/2009 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli pedagogów, nauczycieli logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kalwaria Zebrzydowska (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 r., nr 442, poz. 3240).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania stypendiów dla młodzieży za osiągnięcia sportowe.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie przez trwałego zarządcę – Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Brodach kolejnej umowy dzierżawy z tym samym podmiotem.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotyczących sprzedaży działek nr 3568/34, 3568/35, 3568/36, 3568/37, 3568/38 i 3568/39, stanowiących własność Gminy Kalwaria Zebrzydowska, położonych w Stanisławiu Dolnym oraz wysokości stawki procentowej i warunków udzielenia bonifikaty.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap „B”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przytkowice na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska – etap „C”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej z budżetu Gminy dla Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii zebrzydowskiej.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2022 rok.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kalwaria Zebrzydowska na lata 2022-2028.
 30. Ocena możliwości połączenia się lokalnej grupy działania "Dolina Karpia" z lokalną grupą działania "Gościniec 4 Żywiołów" - zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
 31. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady.
 32. Zapytania dotyczące sprawozdania.
 33. Wolne wnioski i interpelacje Radnych.
 34. Zakończenie.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń - Kalwaria Zebrzydowska ul. Targowa 1b.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
Piotr Janusiewicz

Transmisja

Wszystkich uczestników obrad Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej informujemy, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisje obrad dostępne są na żywo w Internecie, natomiast nagrania z sesji udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej oraz w zakładce Archiwum nagrań z sesji rady.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Wideo

{"register":{"columns":[]}}