W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie numer 0050.114.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja i przeprowadzanie profilaktyczno-sportowych zajęć popołudniowych, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach

Na niebieskim polu złota gwiazda sześciopromienna, poniżej czarny róg myśliwski ze złotymi okuciami

Na podstawie artykułu 7 ustęp 1 punkt 19, artykułu 30 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami) artykułu 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, poz. 1057 z późniejszymi zmianami) w wykonaniu uchwały Rady Gminy Hażlach Nr VII/63/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Paragraf 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja i przeprowadzanie profilaktyczno-sportowych zajęć popołudniowych, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach

Paragraf 2

Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do zarządzenia zamieszczam na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hażlach, na stronie internetowej Urzędu Gminy Hażlach https://samorzad.gov.pl/web/gmina-hazlach oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Hażlach www.hazlach.samorzady.pl.

Paragraf 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia.

Paragraf 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Grzegorz Sikorski

Zarządzenie numer 0050.114.2021 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja i przeprowadzanie profilaktyczno-sportowych zajęć popołudniowych, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach