W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenie nr 0050.312.2022 Wójta Gminy Hażlach z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – udzielenie schronienia samotnym matkom z dziećmi, kobietom w ciąży, osobom bezdomnym oraz osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Hażlach

Logo Gminy Hażlach składa się z dwóch elementów: logotypu, czyli zapisanej w dwóch kolorach, niebieskim i zielonym, nazwy gminy oraz z sygnetu, który tworzą dwie linie, zielona i niebieska, składające się w kształt serca, dopełniane przez sześć promieni słonecznych w kolorze żółtym, symbolizujących sołectwa naszej gminy. Niebieski kolor nawiązuje do licznie występujących na terenie gminy wód, czyli stawów, rzek Olzy i Piotrówki, ich dopływów oraz źródełka Borgońka. Kolor zielony przywołuje pola uprawne, pagórki, lasy, zagajniki i pomniki przyrody. W nazwie, dzięki rozdzieleniu kolorystycznemu, występuje forma graficzna ach GMINA, wyrażająca zachwyt, jaki ona wzbudza u osób ją odwiedzających.

Zarządzenie nr 0050.312.2022
Wójta Gminy Hażlach 
z dnia 25 listopada 2022 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – udzielenie schronienia samotnym matkom z dziećmi, kobietom w ciąży, osobom bezdomnym oraz osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Hażlach 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1327 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Rady Gminy Hażlach Nr X/65/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
Paragraf 1.
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu  pomocy społecznej – udzielenie schronienia samotnym matkom z dziećmi, kobietom w ciąży, osobom bezdomnym oraz osobom bezdomnym z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Hażlach.
Paragraf 2.
Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do zarządzenia zamieszczam na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hażlach, na stronie internetowej Urzędu Gminy Hażlach https://samorzad.gov.pl/web/gmina-hazlach oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Hażlach https://www.hazlach.samorzady.pl/.
Paragraf 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hażlachu.
Paragraf 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Grzegorz Sikorski
Rozdzielnik:
1 x Kadry
1 x Referat Organizacyjny
1 x Referat Oświaty, Sportu i Zdrowia
1 x Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu
 

Więcej informacji na stronie BIP

{"register":{"columns":[]}}