W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Usługi opiekuńcze w mieszkaniach chronionych

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Mieszkania chronione

Osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga pomocy w zakresie usług świadczonych przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej, przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Dwa mieszkania chronione w Gminie Hażlach, w których jednocześnie może przebywać 5 osób, prowadzone są w Pogwizdowie przy ulicy Cieszyńskiej 82. Od dnia 1 kwietnia 2022 roku do dnia 31 marca 2023 roku projekt „Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach” znajduje się w okresie trwałości i w ramach mieszkań chronionych oferuje usługi opiekuńcze.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hażlachu, ulica Główna 37 lub pod numerem telefonu 33 85 69 600, 606 609 951.

„Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach” – trwa nabór na usługi opiekuńcze w mieszkaniach chronionych

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie Gmina Hażlach realizuje usługi opiekuńcze w mieszkaniach chronionych.

W ramach projektu „Adaptacja starego budynku Domu Ludowego na Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie” w Pogwizdowie przy ulicy Cieszyńskiej 82 powstały dwa mieszkania chronione. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej mieszkanie chronione to lokal mieszkalny, którego warunki mają za zadanie przygotować osoby w nim mieszkające do prowadzenia samodzielnego życia, uczestnictwa w życiu społecznym i ułatwić integrację społeczną. Przygotowaniem tym zajmą się specjaliści z różnych dziedzin: pracownik socjalny, psycholog, terapeuta, opiekun. Dodatkowo świadczone będą usługi opiekuńcze.

W ramach projektu wsparciem w mieszkaniach chronionych objęte zostaną
4 osoby (2K, 2M) z terenu Gminy Hażlach, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osoby z zaburzeniami psychicznymi, mogą to być również osoby, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletnie opuszczające placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

Rekrutacja będzie się odbywać w sposób ciągły od 4 maja 2021 roku do 31 marca 2022 roku. Podczas przeprowadzanej rekrutacji osób, którym udzielane będą usługi społeczne, preferowani będą następujący uczestnicy:

  1. osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek;
  2. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  3. osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie będzie wypełnienie formularza zgłoszenia wraz z załącznikami:

  • dla osoby niesamodzielnej – oświadczenie uczestnika lub zaświadczenie od lekarza lub odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia,
  • osoby niepełnosprawnej (ON) – odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia;
  • osoby przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – na przykład oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna prawnego (pouczenie) lub zaświadczenie z właściwej instytucji lub od kuratora;
  • osoby chorej lub z zaburzeniami psychicznymi – zaświadczenie lekarskie;
  • osoby nieletniej, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości – np. oświadczenie uczestnika  lub zaświadczenie od kuratora lub z zakładu poprawczego lub innej instytucji zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym lub inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości;

i złożenia ich osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Hażlach
ulica Główna 37, pocztą. Osoby niepełnosprawne mogą zgłosić chęć uczestnictwa drogą telefoniczną pod numerem 33 85 69 600 i do takiej osoby podjedzie osoba z formularzem.

Decyzja o przyznaniu mieszkania chronionego oraz usług opiekuńczych będzie poprzedzona każdorazowo indywidualną oceną sytuacji materialnej i życiowej danej osoby niesamodzielnej oraz opiekunów faktycznych tej osoby dokonywaną przez pracowników socjalnych.

Dodatkowe punkty zostaną przyznane dla

  1. Osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek:
 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 pozycja 1876 z późniejszymi zmianami) lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w  artykule 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
 • osoby, o których mowa w artykule 1 ustęp 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 176);
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej (w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach  określonych w artykule 37 ustęp 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 821 z późniejszymi zmianami);
 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 roku pozycja 969);
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1327);
 • osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością
  w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
 • członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą
  z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje
  ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą
  z niepełnosprawnością;
 • osoby niesamodzielne;
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań
  w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
 • osoby korzystające z POPŻ

 –  2 punkty

  1. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów zdrowotnych)  – 2 punkty
  2. Osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ, pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ – 2 punkty

Z osobami, którym zostanie udzielone wsparcie zostanie podpisany kontrakt trójstronny.

Materiały

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie „Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach”
Regulamin.pdf 0.65MB
Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie „Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach” (wersja dostępna cyfrowo)
Regulamin​_dostepny​_cyfrowo.docx 0.73MB
Formularz zgłoszeniowy: usługi opiekuńcze w mieszkaniach chronionych
Formularz​_zgloszeniowy​_uslugi​_opiekuncze.pdf 0.69MB
Formularz zgłoszeniowy: usługi opiekuńcze w mieszkaniach chronionych (wersja dostępna cyfrowo)
Formularz​_zgloszeniowy​_uslugi​_opiekuncze​_dostepny​_cyfrowo.docx 0.73MB
{"register":{"columns":[]}}