W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein

16.12.2020

Logotypy: Przekraczamy granice 2014-2020, Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Euroregion Śląsk Cieszyński

Projekt Gminy Hażlach „Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein” uzyskał wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

Projekt obce Hażlach „Stezka zdraví hraběnky Thun-Hohenstein” byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

Název projektu/Nazwa projektu: Stezka zdraví hraběnky Thun-Hohenstein/Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein

Registrační číslo/Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0000501

Typ projektu/Typ projektu: Typ C - samostatně realizovaný/Typ C - realizowany samodzielnie

Poskytovatel dotace/Zarządzający grantem: Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko/Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko

Realizace projektu/Realizacja projektu: 29.09.2016 – 29.09.2017

Celkové způsobilé náklady obce Hażlach/Całkowite koszty kwalifikowalne Gminy Hażlach: 46 118,60 EUR

Dotace pro obec Hażlach/Dotacja dla Gminy Hażlach: 31 371,16 EUR

Celkové způsobilé náklady obce Jablunkov/Całkowite koszty kwalifikowalne Gminy Jabłonków: 0,00 EUR

Stručný popis projektu/Krótki opis projektu:

Istotą projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej pogranicza czesko-polskiego poprzez poprawę dostępności do atrakcji turystycznych. Przedmiotem projektu jest wykonanie utwardzenia ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem i umocnieniem brzegu cieku oraz wykonanie urządzeń siłowni zewnętrznej w Kończycach Wielkich. Ścieżka łączy dwie największe atrakcje dziedzictwa kulturowego wsi Kończyce Wielkie: drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła z późnobarokową kaplicą Opatrzności Bożej.
 

Ścieżka zdrowia upamiętnia Gabrielę hrabinę Thun-Hohenstein, zwaną „Dobrą Panią”, ostatnią właścicielkę miejscowego pałacu. Pod poniższym adresem przeczytasz więcej na Jej temat (tekst w języku polskim, czeskim i angielskim).

{"register":{"columns":[]}}