W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Logo Gminy Hażlach składa się z dwóch elementów: logotypu, czyli zapisanej w dwóch kolorach, niebieskim i zielonym, nazwy gminy oraz z sygnetu, który tworzą dwie linie, zielona i niebieska, składające się w kształt serca, dopełniane przez sześć promieni słonecznych w kolorze żółtym, symbolizujących sołectwa naszej gminy. Niebieski kolor nawiązuje do licznie występujących na terenie gminy wód, czyli stawów, rzek Olzy i Piotrówki, ich dopływów oraz źródełka Borgońka. Kolor zielony przywołuje pola uprawne, pagórki, lasy, zagajniki i pomniki przyrody. W nazwie, dzięki rozdzieleniu kolorystycznemu, występuje forma graficzna ach GMINA, wyrażająca zachwyt, jaki ona wzbudza u osób ją odwiedzających.

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Wójt Gminy Hażlach ogłasza nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

I. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy, tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Hażlach, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W przypadku otrzymania przez Gminę Hażlach dofinansowania w ramach ww. Programu na realizację konkretnego zadania Wnioskodawcy zostanie udzielona dotacja.

II. Dotacja będzie przysługiwała właścicielom zabytków na zasadach określonych w uchwale
nr VI/40/07 Rady Gminy Hażlach z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

III. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:

propozycje wniosków należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Hażlach lub na adres mailowy Urzędu Gminy: ug@hazlach.pl w terminie do dnia 26 stycznia 2023 roku.
Do propozycji wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy.

IV. Zasady wyboru propozycji wniosków

  1. Wyboru wniosków dokonuje Wójt Gminy Hażlach uwzględniając:

-  możliwość realizacji zadania przez Wnioskodawcę,
-  stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji,
- limit wniosków możliwych do złożenia przez Gminę w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

  1. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
  2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  3. Gmina Hażlach może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji, w przypadku nieuzyskania przez Gminę Hażlach dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

V. Warunki udzielenia dotacji

1. Udzielenie dotacji nastąpi na zasadach określonych w uchwale nr VI/40/07 Rady Gminy Hażlach z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

2. Warunkiem udzielenia dotacji będzie uzyskanie przez Gminę Hażlach promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Hażlach.

VI. Postanowienia końcowe

  1. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela:
    Stanisława Pelczar, tel. 33 85 69 479 wew. 49,
  2. Propozycje wniosków o dofinansowanie złożone po dniu 26.01.2023 r. nie będą rozpatrywane.

Materiały

Uchwała nr VI/40/07 Rady Gminy Hażlach z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Uchwala​_VI​_40​_07​_z​_22​_03​_2007.pdf 1.16MB
Rządowy Program Odbudowy Zabytków
{"register":{"columns":[]}}