W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Klub Seniora - nabór uzupełniający

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

„Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach” – od 23 listopada do 3 grudnia 2021 roku trwa nabór uzupełniający do Klubu Seniora

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie, w Gminie Hażlach powstał Klub Seniora.

Klub Seniora działa w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu, ulica Główna 37, oraz w budynku Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie, ulica Cieszyńska 82. Wsparciem w Klubie Seniora mogą zostać objęte osoby, które ukończyły 60 lat, zamieszkujące na terenie Gminy Hażlach, niesamodzielne, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, w tym osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

W Klubie Seniora będą realizowane:

  1. zajęcia ruchowe - np. nordic walking, zajęcia w ramach stref aktywności rodzinnej, aerobik, tai chi itp.;
  2. zajęcia taneczne;
  3. zajęcia języka angielskiego;
  4. arteterapia;
  5. zajęcia teatralne;
  6. indywidualne poradnictwo prawne i psychologiczne;
  7. warsztaty gimnastyki umysłu, warsztaty o zdrowiu, spotkania z wykładowcami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Cieszynie;

   W związku z rezygnacją kilku osób z uczestnictwa ogłaszamy nabór uzupełniający do Klubu Seniora.

   Aby zapisać się do Klubu Seniora konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami:


– osoby niesamodzielne – oświadczenie uczestnika lub zaświadczenie od lekarza lub odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia;

– osoby niepełnosprawne (ON) – odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia;

i złożenie ich w terminie od 23 listopada 2021 roku do 3 grudnia 2021 roku w zamkniętej kopercie z dopiskiem Klub Seniora osobiście w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy Hażlach, ulica Główna 57 (wejście boczne) lub w Gminnej Bibliotece Publicznej i jej filiach (Hażlach ulica Główna 37, Pogwizdów ulica Katowicka 4, Kończyce Wielkie ulica Księdza Olszaka 8) bądź przesłanie pocztą na adres Urząd Gminy Hażlach, ulica Główna 57. Osoby niepełnosprawne mogą zgłosić chęć uczestnictwa drogą telefoniczną pod numerem 33 85 69 479 wewnętrzny 34 i do takiej osoby podjedzie osoba z formularzem.

O kolejności wyboru uczestników projektu decydować będzie data i godzina wpływu dokumentów rekrutacyjnych, jednakże wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150 procent właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym zostaną przyznane za:

– dochód nieprzekraczający 150 procent właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  - 3 punkty (na podstawie oświadczenia, zaświadczenia, decyzji ZUS/KRUS);

– niepełnosprawność – 2 punkty (na podstawie orzeczenia/zaświadczenia);

– niski poziom wykształcenia (ISCED 1) – 1 punkt (na podstawie oświadczenia).

Szczegółowe informacje związane z projektem oraz regulamin naboru i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie https://samorzad.gov.pl/web/gmina-hazlach.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy Hażlach, ulica Główna 57 (wejście boczne) lub telefonicznie pod numerem 33 85 69 479 wewnętrzny 34.

Serdecznie zapraszamy seniorów do skorzystania z naszej oferty.

Materiały

Uzupełniony Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie „Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach”
Regulamin​_uzupelniony.pdf 0.57MB
Uzupełniony Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie „Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach” (dostępny cyfrowo)
Regulamin​_uzupelniony​_dostepny​_cyfrowo.docx 0.73MB
Formularz zgłoszeniowy do Klubu Seniora
Formularz​_zgloszeniowy.pdf 0.55MB
Formularz zgłoszeniowy do Klubu Seniora (wersja dostępna cyfrowo)
Formularz​_zgloszeniowy​_dostepny​_cyfrowo.docx 0.73MB
Oświadczenie o niesamodzielności
Oswiadczenie​_o​_niesamodzielnosci.pdf 0.69MB
Oświadczenie o niesamodzielności (wersja dostępna cyfrowo)
Oswiadczenie​_o​_niesamodzielnosci​_dostepne​_cyfrowo.docx 0.70MB
{"register":{"columns":[]}}